Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:255 (2002-2003)
Innlevert: 23.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Blir gjenkjøpsavtalen knytta til bygginga av fem norske fregatter til det norske forsvaret i Spania nøye fulgt opp for å sikre at norsk verftsindustri får de oppdrag denne avtalen forutsetter i en tid med en svært vanskelig ordresituasjon for norske verft?

Begrunnelse

Tangen Verft i Kragerø må fra 10. februar i år gå til permitteringer av alle sine 240 ansatte pga. ordremangel. Det er vel kjent at dette er situasjonen også ved en rekke andre norske skipsverft. En slik situasjon er relativt dramatisk for de ansatte som blir ramma, for deres familier og for de lokalsamfunn og kommuner der disse verfta ligger. I tillegg vil risikoen for å miste og nedbygge en svært høy faglig kompetanse være stor dersom denne situasjonen vedvarer over tid. En hovedårsak til denne vanskelige situasjonen kan tilskrives det høye norske rentenivået og den svært sterke norske krona. Dette er en klar oppfatning fra næringa sjøl.
I forbindelse med at det spanske verftet Bazan fikk kontrakten på å bygge de fem nye fregattene til det norske forsvaret, ble det inngått en gjenkjøpsavtale som sikra norsk verftsindustri oppdrag med å bygge deler av fregattene i Norge. Etter det jeg kjenner til, fikk bl.a. bedriften Mjellem & Karlsen Verft AS i Bergen et slikt oppdrag. Så er da situasjonen at denne bedriften gikk konkurs før oppdraget ble fullført. Ved et besøk på Tangen Verft i Kragerø tidligere denne uka ble det gitt uttrykk for en frykt for at de oppdrag som norske verft skulle hatt ifølge gjenkjøpsavtalen og som gjenstår etter konkursen ved Mjellem & Karlsen Verft AS likevel ikke går til Norge, og at de i stedet vil kunne bli utført i Spania. Det er viktig å kunne forsikre både Tangen Verft i Kragerø og resten av norsk verftsindustri om at de oppdrag som ligger i gjenkjøpsavtalen skal gi arbeid til norske verft, og at dette følges nøye opp av de aktuelle myndigheter.
Dette er bakgrunnen for mitt spørsmål.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Gjenkjøpsavtalen som er inngått mellom Forsvarsdepartementet og den spanske verftsgruppen Izar (tidligere Bazan) tar sikte på å tilføre norsk industri oppdrag som i verdi tilsvarer den kontraktsmessige kjøpesummen for fregattene. I kategorien "Direkte gjenkjøp" er det forutsatt at norsk verftsindustri skal bygge seks blokker (moduler) på hver av de fem fregattene. I tillegg skal fregatt nummer fire og fem settes sammen i Norge. En klar forutsetning for at dette kan skje er at norske verft er konkurransedyktige med hensyn til pris og kvalitet.

Hovedkontrakten for fregattene lyder opprinnelig på 10,6 mrd. NOK. Izar er forpliktet til å gjennomføre gjenkjøp i Norge for et tilsvarende beløp. Dette skal gjennomføres i løpet av en 10-års periode med startpunkt juni 2000. Izar står fritt med hensyn til hvilke norske industribedrifter de inngår avtale med. Avtalen forutsetter også at Izar skal ha foretatt gjenkjøp tilsvarende 25 pst. av den totale kontraktsverdien i løpet av de fem første årene. Til nå har Izar inngått kontrakter med norsk industri til en verdi av i overkant av 3 mrd. NOK. De dermed godt i forkant av sine forpliktelser. Hovedvekten av disse kontraktene omfatter salg av norske forsvarsprodukter til Spania, skipsteknisk utstyr og ulike systemer til fregattene.

Izar har i samsvar med avtalen innhentet tilbud fra norske verft. Etter vurdering av tilbudene valgte de Mjellem & Karlsen AS som sin hovedpartner i Norge. Som kjent gikk Mjellem & Karlsen Verft konkurs i fjor. Mjellem & Karlsen AS inngikk deretter avtale med Bergens Mekaniske Verksted (BMV) om videreføring av den pågående produksjonen av de to første "norske" blokkene.

Izar har nylig sendt ut forespørsel om bygging av en ny blokk i Norge og er i ferd med å utlyse flere blokker. Jeg er kjent med at Izar over en periode har vurdert hvilke nye norske samarbeidspartnere de vil knytte til seg for den resterende delen av produksjonen som er forutsatt å bli utført i Norge. Jeg forventer at denne prosessen avsluttes i løpet av forholdsvis kort tid.

Jeg kan forsikre om at gjenkjøpsavtalen blir følgt nøye opp gjennom nær og direkte kontakt med Izar. Senest medio januar ble ledelsen i Izar tilskrevet og minnet om at verftsindustrien i Norge er inne i en vanskelig periode og at det haster med å få plassert nye oppdrag hos våre verft. Jeg har tillit til at norske verft er i stand til å konkurrere om de resterende byggeoppdrag og at Izar vil forholde seg til de forpliktelser som de har påtatt seg i gjenkjøpsavtalen.