Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:257 (2002-2003)
Innlevert: 24.01.2003
Sendt: 24.01.2003
Besvart: 31.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Det er viktig at kroniske revmatikere får tilbud om oppfølging og trening også på spesialisthelsetjenestenivå over tid. Rikshospitalets revmatologisk avdeling har treningsgrupper for kronikere. Kronikere, bosatt nær Sunnaas sykehus, får sitt tilbud på Rikshospitalet.
Kan statsråden bidra til at Sunnaas sykehus også etablerer oppfølging og trening for kronikere i basseng med kompetent personell?

Begrunnelse

Det er viktig at kronikere får tilbud om trening med god faglig oppfølging. Flere kronikere trener selv og benytter samtidig privatpraktiserende fysioterapeuter kontinuerlig. Noen klarer seg med slik oppfølging i kombinasjon med opphold på opptreningsinstitusjon eller behandlingsreiser i tillegg. Andre kronikere har ytterligere behov for oppfølging over tid av sykehus med spesialkompetanse. For disse pasientene vil det lette hverdagen om slikt tilbud kan bli gitt på nærmeste sykehus med kompetanse og fasiliteter for opptrening.
Slik oppfølging fordrer ofte trening i oppvarmet basseng og særskilt erfaring innen fysioterapi samt manuell terapi. Når slike fasiliteter finnes og kompetanse er tilgjengelig i nærmiljøet, er det lite brukervennlig f.eks. å sende pasienter fra Nesodden til Oslo flere ganger i uken. I resten av landet vil tilbud nærmest mulig være enda viktigere. Kontinuerlig trening vil for kronikere være enda viktigere enn for andre grupper i befolkningen. Det er derfor ønskelig at sykehusene ivaretar poliklinisk oppfølging av pasienter i nærmiljøet. Dersom finansieringen av slik oppfølging enkeltvis eller i grupper ikke stimulerer til fleksibel service overfor kronikere, bør det vurderes under oppfølgingen av NOU 2003:1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helse Øst RHF har ansvar for å sørge for at innbyggerne i regionen tilbys nødvendig spesialisthelsetjeneste. De regionale helseforetakene er gitt en selvstendig organisatorisk stilling for at de skal ha stor frihet til å legge opp egen drift innenfor de mål og rammer som er fastsatt av overordnede politiske organer. Dette innebærer at det er Helse Øst RHF som må ta stilling til hvordan spesialiserte helsetjenester til revmatikere i regionen skal organiseres.

Sunnaas sykehus HF er et foretak i Helse Øst RHF. Sunnaas sykehus HF yter spesialiserte rehabiliteringstjenester i forhold til pasienter med hjerneskader, pasienter med bevegelseshemming og andre funksjonsutfall relatert til multitraume, nevrologi og ortopedi, og til pasienter med ryggmargsskade. I tillegg har sykehuset en egen avdeling for vurdering, rådgiving og senfaserehabilitering for pasienter med varig funksjonshemming pga. skade eller sykdom i nervesystemet.

Helse Øst RHF har startet et prosjekt for det samlede habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i regionen. Prosjektet skal også avklare Sunnaas sykehus HF sin framtidige rolle og organisatoriske tilknytning. Arbeidet skal skje i nær kontakt med ledelsen ved helseforetakene, fagmiljøene og brukerorganisasjoner og brukerrådet. Sunnaas sykehus HF får en sentral rolle i planarbeidet. Det er lagt opp til at styret for Helse Øst RHF skal ha behandlet sak om det samlede re-/habiliteringstilbudet i regionen i løpet av høsten 2003.

Det kan nevnes at det er bygget opp et rehabiliterings- og kompetansesenter ved Diakonhjemmet når det gjelder rehabilitering av personer med revmatiske sykdommer. Senteret skal ivareta kompetansesenteroppgaver, landsfunksjoner og regionfunksjoner for Helseregion Øst.