Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:279 (2002-2003)
Innlevert: 03.02.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 06.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ved noen sykehusforetak vurderes nedlegging eller sammenslåing av fødetilbudet. Stortinget har enstemmig uttalt at fødetilbudene skal holdes mest mulig desentralisert og ikke bygges ned. Slike endringer vil derfor ikke kunne aksepteres uten godkjenning i Stortinget.
På hvilken måte har statsråden informert helseforetakene om Stortingets pålegg, og hva vil statsråden gjøre dersom et helseforetak fremmer forslag til sitt styret om eller vedtar nedleggelse/sammenslåing av fødetilbudet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Sosialkomiteens har i innstillingen til akuttmeldingen (Innst. S. nr. 300 (2000-2001)) understreket "at det overordnede mål for fødselsomsorgen må være at det fremdeles skal tilbys et desentralisert fødetilbud i Norge, og at den skal holde en god og forsvarlig standard". Stortinget har bedt "Regjeringen gjøre Statens helsetilsyns nivåinndeling for fødselsomsorgen gjeldende for planleggingen og organiseringen av fødselsomsorgen". Nivåinndelingen omfatter bl.a. krav til kompetanse, bemanning og antall fødsler for henholdsvis kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer.

Departementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet iverksette tiltak for å bistå regionale helseforetak og lokale fagmiljøer i de omstillingsprosesser som er nødvendige for å gjøre en slik nivåinndeling i fødselsomsorgen gjeldende, herunder etablere et nasjonalt råd for fødselsomsorg. Rådet ble opprettet i våren 2002, og er i full drift.

De regionale helseforetakene skal i den nye foretaksmodellen ha et helhetlig ansvar for gjennomføring av den helsepolitikken som nasjonale politiske organer har besluttet. Dette inkluderer vedtak gjennom lov, forskrifter, årlig budsjettvedtak og øvrige politiske dokumenter og beslutninger som klargjør helsepolitikkens innhold. Det følger av dette at de regionale helseforetakene skal legge til grunn de føringer som er gitt av Stortinget når det gjelder strukturen på fødetilbudet. Det er i styringsdokumentet for de regionale helseforetakene for 2003 vist til at Stortinget, bl.a. gjennom innstillingen til akuttmeldingen, har forutsatt en gjennomgang av tjenestestrukturen på slike områder som fødselsomsorg og kirurgisk beredskap.

Samtidig må de regionale helseforetakene forholde seg til de økonomiske rammene som overordnede politiske organer fastsetter. Jeg minner i så henseende om at Stortinget bl.a. gjennom behandling av St.prp. nr. 59 (2001-2002) Om sykehusøkonomi, jf. Innst. S. nr. 243 (2001-2002) har stilt krav om at de regionale helseforetakene skal gjennomføre betydelige omstillings- og effektiviseringstiltak for å kunne gi bedre effekt av bruken av helsetjenestens ressurser.

Stortinget har gjennom vedtakelse av helseforetaksloven angitt de generelle rammene for hvilke saker som skal legges fram for Helsedepartementet og hvor beslutningen i enkeltsaker skal tas av foretaksmøtet. Det er foreløpig ikke tatt noen beslutninger om endringer i fødetilbudet, men jeg vil følge dette arbeidet nøye. Mitt anliggende er at de endringer som skjer skal bidra til både å gi bedre helsetjenester til pasientene og bedre utnyttelse av helsetjenestens ressurser, i tråd med Stortingets føringer.