Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:297 (2002-2003)
Innlevert: 07.02.2003
Sendt: 10.02.2003
Besvart: 17.02.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Når vil utviklingsministeren sørge for at offentligheten får kjennskap til innholdet i Utenriksdepartementets rapport, der det fremmes mistanke om uregelmessigheter i Worldview Rights sin virksomhet samt annen dokumentasjon relatert til virksomheten i Worldview Rights og Worldview International Foundation, som kan bidra til å oppklare hvorvidt det er begått klanderverdige økonomiske disposisjoner med norske bistandsmidler?

Begrunnelse

Ifølge Nationen den 6. februar 2003 opplyser Utenriksdepartementet om at all korrespondanse som gjelder den internasjonale bistandsorganisasjonen Worldview International Foundation (WIF) og den norske delen av organisasjonen, Worldview Rights (WVR), er unntatt fra innsyn etter bestemmelse i paragraf 6.1.5 i offentlighetsloven. Dette omfatter også resultatene i rapporten om WIFs bruk av norske bistandsmidler. Ifølge avisen Nationen er nå Regjeringsadvokaten koplet inn av Utenriksdepartementet i denne saken.
Rapporten om WIFs virksomhet ble foretatt av eksterne konsulenter, engasjert av henholdsvis NORAD og Utenriksdepartementet. Denne har presentert en rekke betenkeligheter. Videre opplyses det, ifølge Nationen 6. februar 2003, om at en tilsvarende rapport om virksomheten i WVR er under behandling i departementet. Denne organisasjonen har ikke tidligere vært evaluert av norske myndigheter.
Worldview Rights har mottatt nær 40 mill. kr siden 1996. I tillegg har den internasjonale organisasjonen WIF mottatt 60 mill. kr bare de siste fem årene.
Avsløringene som har kommet om de to beslektede organisasjonenes virksomhet, med mistanke om økonomisk mislighold, bidrar til å svekke ryktet til norskfinansiert bistand. Legitimiteten til norsk bistand generelt blir skadelidende, og på sikt kan dette gi seg utslag i svakere oppslutning i opinionen. Det er derfor maktpåliggende at denne typer avsløringer håndteres på en ryddig og grundig måte. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har nå engasjert seg i saken, med krav om innsyn i rapporten om WIF. Etter min mening ville imidlertid en større grad av åpenhet omkring prosessen være viktig for å sikre legitimitet. Dokumentasjon i saken, inklusive de eksisterende og varslede rapportene fra eksterne konsulenter, bør derfor bli tilgjengelige for presse og øvrig offentlighet.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Innledningsvis gjør jeg oppmerksom på at Worldview International Foundation tilligger utviklingsministerens konstitusjonelle ansvarsområde, mens Worldview Rights er en del av mitt konstitusjonelle ansvar. Mitt svar avgrenser seg derfor til Worldview Rights. Utviklingsministeren vil svare på den del av spørsmålet som berører Worldview International Foundation.

Når det gjelder Worldview Rights, er situasjonen som følger: Utenriksdepartementet har mottatt den endelige rapporten fra konsulentfirmaet Nordic Consulting Group (NCG). Den er sendt Worldview Rights til uttalelse. Organisasjonens kommentarer er mottatt. Departementet går nå igjennom rapporten og Worldview Rights kommentarer. Gjennomgangen har bl.a. som formål å klargjøre hvorvidt norske bistandsmidler er brukt i samsvar med regelverk og forutsetninger. Departementet benytter i denne sammenheng ekstern regnskapsmessig og juridisk ekspertise for å kvalitetssikre de regnskapsmessige/økonomiske og juridiske sider i rapporten og sakens dokumenter for øvrig. Målsettingen er å foreta en så rask saksbehandling som mulig innenfor forsvarlige rammer. Sakens karakter tilsier imidlertid en grundig behandling.

Det vises også til at kontroll- og konstitusjonskomiteen i brev til utenriksministeren av 18. desember 2002 har bedt om å få oversendt konsulentens rapport med Utenriksdepartementets kommentarer. Så snart saken er ferdigbehandlet, vil rapporten og øvrig dokumentasjon, herunder departementets vurdering, bli oversendt til komiteen.

Departementet vil, så snart saken er ferdigbehandlet, offentliggjøre konsulentens rapport samt annen dokumentasjon i saken og departementets vurdering, med unntak for eventuelle opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.