Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:300 (2002-2003)
Innlevert: 10.02.2003
Sendt: 10.02.2003
Besvart: 14.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Stortinget gav sin tilslutning i mars 1998 at det burde settes i gang et våpenamnesti når det sentrale dataregisteret for våpen var en realitet. Det har tatt lang tid, men fra 1. januar 2003 skal det sentrale dataregisteret for våpen være på plass. Justiskomiteen bad om at amnestiet burde få en betydelig løpetid, og at etterregistrering av våpen burde være kostnadsfritt.
Når kommer våpenamnestiet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som jeg opplyste i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 268 for få dager siden, er det sentrale register for skytevåpen nå etablert, og de lokale våpenregistre vil i løpet av kort tid være konvertert til den nye sentrale databasen.

Politidirektoratet er også gitt i oppdrag å planlegge og å gjennomføre det nasjonale våpenamnestiet i 2003. Plan for gjennomføring er ennå ikke levert Justisdepartementet for endelig godkjenning. På henvendelse har imidlertid Politidirektoratet opplyst at de tar sikte på oppstart fra 1. september. Videre vil direktoratet foreslå en gjennomføringsperiode av 6 måneders varighet.

Jeg vil avslutningsvis understreke betydningen av grundige forberedelser for gjennomføring av amnestiet. For å lykkes med amnestiet er det særlig viktig å nå fram til publikum med gode og riktige opplysninger. Informasjonsopplegget forut og under amnestiet vil derfor bli gitt høy prioritet.