Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:311 (2002-2003)
Innlevert: 13.02.2003
Sendt: 14.02.2003
Besvart: 20.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Jeg viser til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2003 fattet noen vedtak vedrørende BaneTele. Jeg er gjort kjent med at Regjeringen i strid med Stortingets vedtak forbereder å selge BaneTele.
Kan statsråden redegjøre for hvor langt Regjeringen har kommet med å oppfylle Stortingets vedtak i saken?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Stortinget fattet den 9. desember 2002 bl.a. følgende vedtak vedrørende BaneTele:

"Vedtak:I

- Kongen får fullmakt til å forlenge løpetida for statslånet til BaneTele AS til og med 30. juni 2003.

- Kongen får fullmakt til å gjere om statslånet til ansvarleg lån.

- Kongen får fullmakt til å avgjere kven som skal vere generalforsamling i BaneTele AS.

- BaneTele AS skal ikkje selgjast no. Dersom det er aktuelt med nye industrielle løysingar, er det ein føresetnad at dette skal leggjast fram for Stortinget som eiga sak."

Kongen i statsråd delegerte ved vedtak den 20. desember 2002 til Nærings- og handelsdepartementet å følge opp vedtakene knyttet til statslånet til BaneTele AS. I henhold til fullmaktene fra Stortinget har jeg forlenget lånets løpetid til 1. april 2003 og åpnet for en ytterligere forlengelse.

IT- og telekombransjen er inne i en relativt utfordrende omstilling. Innenfor de fullmakter som Stortinget har gitt, arbeider Nærings- og handelsdepartementet aktiv for å finne løsninger som kan bidra til at BaneTele AS kan sikres som en konkurransedyktig aktør i telemarkedet både på kort sikt og i et lengre perspektiv. Konvertering av statslånet vurderes ut fra om det er nødvendig og tilstrekkelig for at det kan etableres økonomisk robuste løsninger. Departementet har dialog med selskapet om dette.

Det kan vise seg at en stabil situasjon for BaneTele AS best kan etableres ved industrielle løsninger hvor det kommer inn private aktører på eiersiden av selskapet. Etableringen av slike løsninger kan kreve at staten selger sine aksjer i selskapet helt eller delvis. Dersom det blir aktuelt, vil dette, i tråd med vedtaket over, bli lagt frem for Stortinget som egen sak.