Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:320 (2002-2003)
Innlevert: 17.02.2003
Sendt: 18.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vurderer Regjeringa å kutte disse midlane med 8-10 mill. kr og i tilfelle korfor, då reint bortsett i frå eventuelle omstruktureringar av budsjettet?

Begrunnelse

Familieplanlegging er eit offentleg gode som manglar i mange land. For å bøte på dette driv mange organisasjonar både sjølve og i samarbeid med lokale myndigheiter eit utstrakt arbeide som er støtta av m.a. norske bistandsmidlar. Ein av desse, International Planned Parenthood Federation, (IPPF), har dei siste åra motteke 45 mill. kr frå norske myndigheiter.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Norge har i mange år vært en av de største bidragsyterne til FNs og frivillige organisasjoners arbeid for reproduktiv helse, en linje som har vært forankret i Stortinget. Reproduktive helsetjenester må styrkes dersom vi skal kunne virkeliggjøre FNs tusenårsmål om å bekjempe fattigdom. Å styrke kvinnenes stilling, redusere barnedødeligheten, bedre mødrehelsen og å stoppe spredningen av HIV/AIDS er av de tusenårsmål der reproduktiv helse er et sentralt instrument.

Regjeringen er derfor enig i representanten Jacobsens vurdering av at en slik satsing er viktig. På årets bistandsbudsjett ligger det derfor inne en viss økning i kronebeløpet for støtte til reproduktiv helse.

Regjeringen anser FN for å være den sentrale kanal for å støtte arbeidet innen reproduktiv helse og familieplanlegging. FNs befolkningsfond UNFPA har en unik plass i dette arbeidet i utviklingslandene og for å hjelpe de fattigste landene i deres egne nasjonale utviklingsstrategier. Det er nødvendig å styrke FNs arbeid med dette feltet, også med tanke på den situasjonen som er oppstått etter at USA trakk tilbake sin støtte til UNFPAs arbeid, slik det også fremgår av St.prp. nr. 1 (2002-2003). Kjernebidraget til UNFPA øker med 7 mill. kr til 230 mill. kr i 2003.

Norge støtter også enkelte internasjonale frivillige organisasjoner som gjør et viktig arbeid innenfor sine spesialfelt, men bidrag til disse har tradisjonelt vært langt mindre enn støtten til FNs arbeid. For årets budsjett ble det foretatt en omstrukturering av budsjettet for disse organisasjonenes del, slik at bidrag til internasjonale frivillige organisasjonene kan ses mer i sammenheng, som det er redegjort for i St.prp. nr. 1 (2002-2003). Innenfor de rammer som er gitt for årets bistandsbudsjett er det da ikke funnet rom for å opprettholde støtten til disse organisasjonene på samme nivå som for 2002, noe som vil medføre reduksjoner i deres tilskudd, regnet i kroner.

En av de organisasjoner innenfor feltet reproduktiv helse som mottar norsk støtte er Den internasjonale føderasjon for familieplanlegging, (IPPF). Organisasjonen har vært en viktig samarbeidspartner for norske myndigheter i en årrekke. På grunn av ovennevnte omstrukturering vil IPPF få en reduksjon i støtten for inneværende år målt i norske kroner, dog ikke i den størrelsesorden som legges til grunn i spørsmålet. Grunnet den høye kronekursen vil imidlertid disse organisasjonene, herunder IPPF, få utbetalt tilnærmet samme støttebeløp som for 2002 i dollar.

Jeg vil gjenta at Regjeringen opprettholder et høyt nivå på vår bistand til arbeidet innen reproduktiv helse og familieplanlegging. Våre hovedprioriteringer er knyttet til FNs tusenårsmål.