Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:335 (2002-2003)
Innlevert: 21.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 28.02.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Jeg har fått denne henvendelser fra familier på ulike asylmottak. De hevder at kontantstøtten de får utbetalt blir inndratt av mottaket. Dette gjelder asylsøkere som har fått oppholdstillatelse og fortsatt bor på asylmottak.
Mener statsråden det er lovlig og riktig bruk av kontantstøtte at asylmottakene bruker denne som en ekstrainntekt?

Begrunnelse

Asylsøkere som har fått opphold i Norge og som ikke har fått oppholdskommune, har rett på kontantstøtte. Det virker merkelig og urimelig at kontantstøtten kan fratas disse familiene som dermed rammes økonomisk fordi de er så uheldig at ingen kommune har sagt ja til å ta imot dem.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Kontantstøtte ytes for barn mellom ett og tre år som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for. Ytelsen er ikke behovsprøvet, og det er ikke knyttet vilkår til bruken.

Personer i asylmottak får økonomisk støtte (basisbeløp) etter gitte satser. Basisbeløpet skal dekke utgifter til livsopphold. Dersom vedkommende har inntekt, vil støtten reduseres eller falle bort. Nye beboere må signere på en egenerklæring som fastslår at de ikke har annen inntekt, og at de skal melde fra dersom de får noen form for inntekt.

Økonomisk støtte til beboere i asylmottak bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Ordningen forvaltes av Utlendingsdirektoratet, som foretar utbetalingen via mottakene. Dersom basisbeløpet reduseres pga. inntekt, vil det altså innebære at statens utgifter til økonomisk støtte blir tilsvarende lavere. Asylmottakets økonomi påvirkes ikke av hva beboeren får utbetalt. Det er altså ikke slik at redusert basisbeløp pga. at beboeren mottar kontantstøtte, vil innebære noen inntekt for mottaket.

Den økonomiske støtten er subsidiær og gis til dem som ikke på annen måte kan forsørge seg selv. Det må aksepteres at kontantstøtte, på linje med andre inntekter, medregnes ved utmålingen av basisbeløpet. Jeg vil her nevne at det ikke er et vilkår for utbetaling av kontantstøtten at pengene benyttes til barnetilsyn.

Også ved utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven kan kontantstøtte regnes med ved vurderingen av søkers inntekt. Jeg viser i denne sammenheng til Stortingets behandling av spørsmålet høsten 2001. Stortingsflertallet gikk da inn for at kontantstøtten fortsatt skal regnes med ved utmålingen av sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp, som er en parallell til basisbeløpet, skal være en subsidiær ytelse, slik at søker må utnytte alle muligheter for å forsørge seg selv før det ytes sosialhjelp.