Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:344 (2002-2003)
Innlevert: 24.02.2003
Sendt: 24.02.2003
Besvart: 03.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Når vil den nye veilederen om seksuelle overgrep mot barn trykkes opp og distribueres til de instansene som har behov for slik kunnskap?

Begrunnelse

Undertegnede har forstått det slik at den nye veilederen om seksuelle overgrep mot barn, skrevet av Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn på oppdrag fra BFD, har vært ferdig i nesten to år. Allikevel er ikke veilederen trykket opp eller distribuert til de aktuelle instansene. Undertegnede er av den oppfatning at dette haster, da mange ikke har den kunnskapen som er nødvendig for å kunne ivareta de aktuelle barna.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Departementet har under utarbeidelse av dette svaret vært i kontakt med Sosial- og helsedirektoratet.

Jeg vil først oppklare to misforståelser. Oppdraget om å lage veilederen kom fra det daværende Sosial- og helsedepartementet, ikke fra, men i samråd med Barne- og familiedepartementet. Veilederen har ikke vært ferdig i nesten to år, men et foreløpig utkast til veilederen forelå i juni 2001.

Utkastene til veilederen har blitt utarbeidet av Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (NRSB). Fra juni 2001 ble Statens helsetilsyn gjennom prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" involvert i veilederen og mottok utkastet fra NRSB til gjennomsyn. Etter en vurdering av innhold og omfang oversendte NRSB et nytt utkast til Helsetilsynet i april 2002. Sosial- og helsedirektoratet, Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet avga deretter uttalelser for juridisk kvalitetssikring av det nye utkastet.

Helsetilsynet mottok en revidert versjon fra NRSB 2. desember 2002. Sosial- og helsedirektoratet overtok samme måned ansvaret for å sluttføre arbeidet.

Sosial- og helsedirektoratet har i 2003 gjennomført en helserettslig kvalitetssikring av veilederen. Etter direktoratets vurdering gjenstår imidlertid en del redigering, og ett kapittel er ufullstendig og må derfor gjennomgås på nytt.

Sosial- og helsedirektoratet vil stå som utgiver sammen med Barne- og familiedepartementet. Vi tar sikte på å gjøre veilederen ferdig i løpet av første halvår 2003.

Selv om det er rimelig å forvente at arbeidet med å kvalitetssikre en slik veileder tar tid, ville jeg gjerne sett at den hadde blitt ferdig tidligere. Jeg vil imidlertid understreke at de forskjellige utkastene har vært mangelfulle, og at det er viktig at en slik veileder blir et så riktig og godt produkt som mulig.