Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:351 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 27.02.2003
Besvart: 06.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I arbeidet med å styrkja reiselivsnæringa, har det to år på rad vore norsk deltaking på reiselivsmesser i Kina. Det er i dag ikkje noko system for handsaming av turistvisum til kinesiske grupper.
Vil statsråden ta initiativ til at kinesarar kan delta i reiser til Noreg?

Begrunnelse

Sverige har i år opna for turistgrupper frå Kina. Frå reiselivshald er det spørsmål om å tilretteleggje for same ordninga i Noreg. I eit intervju i Dagens Næringsliv uttalar rådgjevar Inge Houm at ein tidlegare var redd for avhopping, men at det ikkje er noko i dag som skulle tilseie at UDI ville vera imot å opna for grupper frå Kina. Reiseliv på Vestlandet ser her ein marknad dei ynskjer å utvikla. Eg vonar statsråden er imøtekomande til på denne måten å medverka til trygging av arbeidsplassar og til styrking av mellomfolkeleg samarbeid.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Norge har i dag ingen avtale med Kina om visum for turistgrupper. EU arbeider imidlertid med å få i stand en felles avtale med Kina om nettopp dette. Forhandlinger mellom EU og Kina startet i februar 2003. EU har utarbeidet et avtaleforslag, som skal ivareta kinesiske interesser så vel som hensynene til Schengen-samarbeidets felles visumpolitikk.

Som samarbeidspartner i Schengen, følger Norge nøye med på forhandlingene mellom EU og Kina. Jeg ser det som ønskelig fra norsk side at vi inngår en lignende avtale med kinesiske myndigheter.

Det kan opplyses om at EUs avtaleutkast inneholder en særskilt klausul hvor kinesiske myndigheter gjøres oppmerksom på det nære samarbeidet mellom Norge og Island og EU, og henstilles om å ta dette i betraktning og å inngå avtale på samme vilkår med Norge og Island.

Når det gjelder Sverige og eventuelt andre EU-lands bilaterale avtaler med kinesiske myndigheter om visum for turistgrupper, kan det opplyses at det i henhold til avtaleutkastet er bestemt at eventuelle tidligere bilaterale avtaler mellom EU-land og kinesiske myndigheter, skal opphøre når den nye avtalen mellom EU og Kina trer i kraft.

Jeg vil for øvrig gjøre oppmerksom på at det i henhold til gjeldende regelverk, både i Norge og andre Schengen-land, er full anledning til å innvilge visum til kinesere som søker om dette og for øvrig fyller vilkårene. Enten de er turister eller forretningsfolk vil enhver søknad bli gjenstand for en konkret vurdering mht. om vilkårene for visum er oppfylt. Sett fra vårt regelverks side, er det således ingen forutsetning for å få visum at man har en avtale med visumsøkers lands myndigheter. Hvorvidt det i praksis kan foretas turistreiser ut av eget land, vil imidlertid kunne bero på det enkelte lands eget regelverk om utreise.

Når det gjelder Kina, har norske myndigheter fått forståelse av at det for kinesiske borgere er en tilnærmet forutsetning for utreisetillatelse som turist, at vedkommende skal ta del i en gruppereise til et land som Kina har en ADS-avtale (Status of Authorised Destination) med. De visum som Norge i dag utsteder til kinesere, har hittil vært for reiser av forretningsmessig karakter, studiereiser og familiebesøk, hvor det imidlertid har kommet frem at store deler av reisen også har vært anvendt til turistformål.

Det kinesiske turistpotensialet må anses å kunne utgjøre en meget stor andel av turistmarkedet, og det vil være i Norges interesse å få en avtale som gir mulighet for at kinesiske turister som sådan, kan besøke Norge.