Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:354 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 27.02.2003
Besvart: 06.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Vil statsråden vurdere å endre kjøretøyforskriftene slik at vektgrensen for 7-akslet, 22 meter tømmervogntog heves fra 50 til 56 tonn?

Begrunnelse

I Norge har skognæringen siden 1984 hatt dispensasjon for å benytte 22 meter tømmervogntog på offentlige veier som er tillatt for 18,75 meter vogntog. Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) har tatt til orde for å endre kjøretøyforskriftene slik at det gis mulighet for 56 tonn totalvekt for 7-akslet, 22 meter vogntog som er spesielt innrettet for tømmertransport.
TFs beregninger viser at en slik endring i kjøretøyforskriftene kan gi treforedlingsindustrien en årlig besparing i transportutgiftene på 40 mill. kr. Sverige og Finland er de største konkurrentene for vår skognæring og har 20-25 pst. lavere transportkostnader enn Norge. Dette skyldes, ifølge TF, i hovedsak nasjonale vektbestemmelser på vogntog. Sverige og Finland innførte 56 tonn i 1990, og 60 tonn i 1993. En endring av kjøretøyforskriftene kan bidra til styrket konkurranseevne i norsk treforedlingsindustri.
Beregninger forteller at en økning fra 50 til 56 tonn totalvekt anslagsvis vil redusere årlig kjørelengde med 2,3 mill. km på det riksvegnettet hvor tømmertrafikken i dag foregår med 22 meter vogntog. Dette gjør at dagens C02-utslipp kan reduseres med 3 200 tonn årlig.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet om endringer i reglene for maksimalt tillatt totalvekt for 7-akslet, 22 meter tømmervogntog ble reist av Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) allerede i 1997, da Vegdirektoratet startet behandlingen av et forslag om å tillate vogntog på 25 meter og totalvekt 60 tonn i Norge. Spørsmålet ble stilt i bero til en avgjørelse var fattet i ovennevnte sak.

Samferdselsdepartementet besluttet i mai 2002 å ikke tillate vogntog på 25 meter og totalvekt 60 tonn i Norge. Samferdselsdepartementet la bl.a. vekt på dette forslaget ville ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten dersom det ble innført.

TF har i etterkant av Samferdselsdepartementets beslutning på ny tatt opp spørsmålet om økning av maksimalt tillatt totalvekt for 7-akslet, 22 meter tømmervogntog med departementet. TF mener at en slik endring i reglene vil kunne redusere både skognæringens transportkostnader og antall vogntog som belaster vegnettet. Forslaget innebærer ikke endring i reglene for maksimal lengde av vogntog, men kun økning av vektgrensen. På bakgrunn av dette har departementet bedt Vegdirektoratet vurdere konsekvensene av de foreslåtte endringene nå. Kopi av Samferdselsdepartementets brev til Vegdirektoratet 26. februar 2003 følger vedlagt.

Jeg vil ta standpunkt til forslaget etter at direktoratets vurdering foreligger. Jeg har bedt direktoratet komme med en tilråding innen 1. juni 2003.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet "Økning av tillatt totalvekt for 7-akslet, 22 meter tømmervogntog". Referanse: 03/473 651.4. Brevet er datert 26. februar 2003.

Vedlegg 2.

Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet "Vekter og dimensjoner - forslag om å tillate vogntog på 24/25,25 meter og med totalvekt 60 tonn i Norge". Referanse: 99/2469 651.4. Brevet er datert 29. mai 2002.