Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:357 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 28.02.2003
Besvart: 07.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre Geilo et tilstrekkelig ambulansetilbud?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i avisen Hallingdølen denne uken der det fremkommer at Hol kommune (Geilo) får svekket ambulanseberedskap. Av artikkelen fremgår det at det ikke skal være plassert ambulansebil på Geilo etter kl. 16.00. Til avisen sier kommuneoverlegen i Hol og Ål, Øystein Lappegard: "Det er helt uforsvarlig at Geilo ikke får døgnambulanse."
Det har også kommet sterke reaksjoner på dette vedtaket fra Hol formannskap og fra turistnæringen på Geilo.
Jeg antar at statsråden er kjent med at Geilo har en betydelig turisttilstrømming, og faktisk tyder statistikk på at det er den distriktsregionen i landet som har flest overnattinger, med rundt 800 000 i året. Jeg kan ikke forstå at det skulle være ansvarlig politikk ikke å ha ambulanse tilgjengelig hele døgnet i en slik kommune. Riktignok har den nye strukturen for Helse-Norge gjort at politikerne i mindre grad skal blande seg inn i detaljer enn før, men likevel må man på sentrale og viktige spørsmål kunne gi klare føringer overfor foretakene. Når det dreier seg om å sikre befolkningen en forsvarlig ambulansetjeneste, må dette også gjelde.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ambulansetjenesten på Geilo inngår i Helse Sør RHF sitt ansvarsområde og ivaretas av Sykehuset Buskerud HF. Sykehuset Buskerud HF overtok fra 1. januar 2002 tidligere avtaler med private ambulanseutøvere fra Buskerud fylkeskommune. Disse avtalene gikk ut ved årsskiftet, men er foreløpig prolongert for ett ekstra år, dvs. ut 2003. Sykehuset Buskerud HF har nå satt tjenestene ut på anbud, og i henhold til gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser må helseforetakene åpne for konkurranse om retten til å tegne slike avtaler.

Sykehuset Buskerud HF har lagt til grunn at de veiledene krav til responstid (tiden fra en henvendelse mottas på AMK-sentralen til ambulansen er framme hos pasienten) som er gjengitt i St.meld. nr. 43 (2000-2001) skal være en målsetting for tjenesten. Anbefalte responstider for ambulanse i grisgrendte strøk er 25 minutter for 90 pst. av befolkningen for akuttoppdrag og 40 minutter for 90 pst. av befolkningen for hasteoppdrag. Etter definisjonene i stortingsmeldingen, som baserer seg på "akuttutvalgets" forslag (NOU 1998:9 Hvis det haster ...), er Geilo, som er et tettsted i Hol kommune med totalt 4 587 innbyggere, å betrakte som grisgrendt.

Sykehuset Buskerud HF opplyser at ambulansetjenesten i 2002 utførte 159 akuttoppdrag og 300 hasteoppdrag i Hol kommune. Gjennomsnittlig responstid var 19,6 minutter for akuttoppdragene og 23,7 minutter for hasteoppdragene. Innenfor den nåværende avtalen har ambulanseutøveren i Ål en døgnbil stasjonert på Geilo. I de anbudsdokumentene som nå er sendt ut, er det ikke angitt eksakt stasjonering for bilene. Det er imidlertid lagt til grunn i anbudsdokumentene at tilbyder skal sannsynliggjøre at tjenesten ivaretar skisserte tider til responstid.

I styringsdokumentet for 2003 til Helse Sør RHF har jeg bedt om at det foretas en gjennomgang av organiseringen av den akuttmedisinske kjeden. Dette omfatter bl.a. aksess og reaksjonstid i AMK-sentraler, hensiktsmessige ordninger for basestruktur, ressursutnyttelse og kompetansekrav i ambulansetjenesten. Jeg vil også følge nøye med på utviklingen når der gjelder responstid for ambulansene, jf. merknaden fra sosialkomiteen til St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Helse Sør RHF opplyser at Sykehuset Buskerud HF, i likhet med de øvrige HF som har et prehospitalt ansvar, er pålagt å etablere formelle, lokale prehospitale samarbeidsfora. Disse skal bl.a. ivareta kravene i styringsdokumentene om gjennomgang av den akuttmedisinske kjeden. Helse Sør RHF har valgt responstider for ambulansetjenesten som en kvalitetsindikator det skal rapporteres på, og vil følge nøye med på utviklingen framover, også på Geilo.