Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:373 (2002-2003)
Innlevert: 05.03.2003
Sendt: 06.03.2003
Besvart: 12.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hva ser samferdselsministeren som aktuelle tiltak og økonomisk innsats for å øke personbefordringen på Rørosbanen?

Begrunnelse

Transporten gjennom Østerdalen bør fordeles bedre mellom bil, tog og buss. I dag er særlig belastningen på Rv 3 enorm. Stor personbiltrafikk kombinert med store trailere og en svært dårlig veg gir stor risiko for alvorlige trafikkulykker. En bedre tilrettelegging for brukere av Rørosbanen vil kunne gi avlastning på veg. Dette vil dessuten igjen kunne skape bedre forhold for de som bor på svært belastede strekninger langs Rv 3.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: For å legge forholdene til rette for økt persontrafikk på Rørosbanen er det som kjent satt inn nytt togmateriell. For å drive persontrafikk på Rørosbanen bevilger staten gjennom avtalen med NSB om offentlig kjøp av togtjenester på et beløp som i 2003 er i størrelsesorden 65 mill. kr. Samme årlige tilskuddsnivå ligger dessuten inne i rammeavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB som gjelder ut 2006.

Rørosbanen er i løpet av de siste årene rustet opp med fjernstyring og automatisk togstopp for å øke sikkerheten i togtrafikken samtidig som denne utbyggingen også legger forholdene til rette for å kunne øke togkapasiteten og redusere reisetiden på strekningen. Deler av svilledekket har behov for opprustning, noe som har ført til redusert hastighet på deler av banen. For ikke å forlenge reisetiden mellom Røros og Hamar, som i dag er 3 timer og 25 minutter, har NSB derfor valgt å kutte ut enkelte stopp langs banen.

I løpet av inneværende år vil Jernbaneverket gjøre de nødvendige utbedringer slik at hastighetsnedsettelsene kan fjernes. Dette vil gjøre det mulig å gjeninnføre flere stopp, eventuelt å redusere reisetiden mellom Hamar og Røros.

Det vil i 2003 bli brukt 4,3 mill. kr til planovergangstiltak på Rørosbanen. Ved systematisk innsats av vedlikeholdsmidler og bruk av begrensede investeringsmidler, samt utnyttelse av krengeegenskapene til NSBs motorvognsett, type 93, kan reisetiden bringes ytterligere ned med 10-15 minutter.

Elgpåkjørsler er et problem på Rørosbanen, som har en negativ påvirkning på punktligheten. Det arbeides systematisk fra Jernbaneverkets side, i samarbeid med berørte parter, med tiltak for å begrense dette problemet.

Andre større tiltak og økonomisk innsats på Rørosbanen må vurderes i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006-2016 som etter planen skal legges frem for Stortinget i vårsesjonen 2004.