Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:376 (2002-2003)
Innlevert: 06.03.2003
Sendt: 06.03.2003
Besvart: 12.03.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil statsråden ut fra et sysselsettingsperspektiv endre beløpsgrensen for bedriftsgaver som nå er 500 kr og som har stått stille siden l996?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt skriftlig spørsmål nr. 39 av 2l. november 2001 og skriftlig spørsmål nr. 197 av l6. desember 2002 angående å endre beløpsgrensen for skattefrie personalgaver. To ganger før i sine svar har statsråden avvist å endre beløpsgrensen med begrunnelse i at Skauge-utvalget utredet dette. Utvalget har nå avgitt sin innstilling.
Jeg ber statsråden merke seg at en rekke bedrifter som ligger ute i Distrikts-Norge - små håndverksbedrifter, små glasshytter, rene gaveartikkelbedrifter og bl.a. Hadeland Glassverk opplever at bedriftsgavemarkedet har et vekstpotensial.
Ved Hadeland Glassverk er l/3 av deres produksjon bedriftsgaver og betyr dermed veldig mye for sysselsettingen og trygging av arbeidsplassene. Heving av beløpet vil gi bedre rammebetingelser og dermed trygge arbeidsplasser. En av statsrådens forgjengere hevet beløpsgrensen i l996 uten å gå den omstendelige veien om Stortinget.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Skatteutvalget avgav sin utredning 6. februar 2003. Utredningen er for tiden på høring. I tråd med Stortingets vedtak i forbindelse behandlingen av statsbudsjettet for 2003, vil Regjeringen til høsten legge fram en egen melding til Stortinget om Skatteutvalgets utredning.

Regjeringen ser svært alvorlig på økningen i arbeidsledigheten og de økonomiske problemene som næringslivet står overfor. For å trygge arbeidsplasser, både i Distrikts-Norge og i resten av landet, ønsker Regjeringen å bedre de generelle rammebetingelsene for næringslivet. For de fleste bedrifter vil fortsatt redusert rente og kronekurs være av større betydning enn beløpsgrensen for skattefrie gaver i ansettelsesforhold.

Det er ikke aktuelt å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver i ansettelsesforhold utenom den ordinære budsjettprosessen. En økning av grensen må eventuelt vurderes i sammenheng med budsjettet.