Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:381 (2002-2003)
Innlevert: 06.03.2003
Sendt: 07.03.2003
Besvart: 17.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): NSB innstilte de regionale togavgangene nord for Lillehammer i januar 2001 uten å gi kompensasjon eller etablere noen erstatning. Da tilsvarende lokaltogdrift på Randsfjordbanen ble lagt ned på samme tidspunkt, ble det etablert busstilbud ved at staten gav økonomisk kompensasjon.
Er det noen grunn til å behandle de to nedlagte togrutene ulikt, og vil statsråden ta initiativ for å opprette tilbud med tog eller buss fra Gudbrandsdalen, slik at det igjen blir mulig å komme til Oslo på tidlig formiddag?

Begrunnelse

Ved flere anledninger har NSB redusert togtilbudet på Dovrebanen nord for Lillehammer. I forbindelse med at tog mellom Dombås og Hamar ble innstilt i juni 1999, opprettet NSB BA og Oppland fylkeskommune i august 1999 avtale om at togtilbudet ble erstattet med buss. Det ble gitt kompensasjon fra NSB BA for at Ottadalen Billag foresto bussruten Hamar til Dombås. NSB BA Persontrafikk sa imidlertid opp denne samarbeidsavtalen i juni 2000.
Behovet for et erstatningstilbud for det reduserte togtilbudet førte til at fylkeskommunen i januar 2001 så seg nødt til å etablere et nytt busstilbud på strekningen Otta til Lillehammer med avgang Otta kl. 08.25 og ankomst Lillehammer kl. 10.25, slik at det ble korrespondanse med tog med avgang kl. 10.50 og kl. 11.16 fra Lillehammer mot Oslo. I retur til Otta ble det satt opp busser fra Lillehammer som korresponderer med tog 315 og 319 fra Oslo til Lillehammer. Rutetilbudet som ble etablert til erstatning for det tidligere togtilbudet, innebærer en økt ruteproduksjon for fylkeskommunen på ca. 70 000 km og med en årlig bruttokostnad på ca. 1,1 mill. kr.
7. januar 2001 innstilte NSB Mellomdistanse de siste regionale togavgangene til/fra Otta og Dombås nord for Lillehammer, uten at det ble etablert bussruter eller gitt noen form for kompensasjon. Reisende på strekningen Lillehammer til Dombås ble dermed henvist til de fire daglige ekspresstogene mellom Trondheim og Oslo, samt ett nattog i hver retning. Første mulige ankomst til Oslo med tog ble etter dette kl. 12.53. Siste returmulighet fra Oslo ble fra januar 2001 ekspresstoget kl. 16.37 eller nattoget kl. 23.05 med ankomst Otta kl. 03.25. Dette gir et svært dårlig tilbud for forretningsreiser, turister og dagsturer for reisende nord for Lillehammer.
Setekapasiteten med tog nord for Lillehammer er redusert fra ca. 1 800 i 1997 til ca. 1 300 i dag.
Endringene i togtilbudet for Gudbrandsdalen nord for Lillehammer innebærer:

- Betydelig redusert togtilbud.
- Betydelig redusert setekapasitet.
- Første togforbindelse i Oslo kl. 12.53.
- Ingen kompensasjon for nedlagte togtilbud.

I den grad NSB BA ikke ser seg tjent med å opprettholde et lokalt jernbanetilbud pga. et svakt trafikkgrunnlag, bør andre løsninger vurderes før det lokale tilbudet tas bort. Når midler for slike togtilbud ligger inne i kjøpsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB BA, bør kjøpsavtalens midler frigis og disponeres av fylkeskommunene for å erstatte nedlagte togtilbud med buss.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det lokale togtilbudet mellom Lillehammer og Otta/Dombås ble etablert i 1994 ved å forlenge ruten til intercitytogene mellom Skien og Lillehammer til Otta/Dombås med en morgen- og en kveldsavgang. Forlengelsen ble etablert av NSB etter initiativ fra Oppland fylkeskommune. Ved forlengelsen av togruten mellom Lillehammer og Otta/Dombås ble det fra Samferdselsdepartementets side ikke gitt økonomisk kompensasjon til NSB. Eventuelle merkostnader måtte dekkes innenfor rammen av kjøpsavtalen for intercitytogene som da var avtalt mellom Samferdselsdepartementet og NSB.

Togavgangene mellom Otta/Dombås og Lillehammer ble innstilt pga. mangel på lokførere i NSB. Som erstatning søkte NSB Oppland fylkeskommune om konsesjon for togbussopplegg på strekningen. NSB fikk avslag på dette, og i stedet ble det etablert en ekspressbussrute mellom Gudbrandsdalen og Oslo med stopp for av- og påstigende passasjerer langs togstrekningen mellom Otta og Lillehammer.

Jeg ser ikke at det i denne saken er riktig at staten ved Samferdselsdepartementet skal yte økonomisk kompensasjon til Oppland fylke. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for den lokale kollektivtrafikken i Oppland.

Jeg vil påpeke at etableringen av lokaltog i Gudbrandsdalen og overføringen av ansvaret for lokaltogene på Randsfjordbanen til Buskerud fylkeskommune er to saker som ikke uten videre kan sammenlignes. Buskerud fylkeskommune overtok ansvaret for lokaltogene mot en økonomisk kompensasjon fra staten og valgte selv å nedlegge lokaltogene og erstatte disse med buss.