Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:388 (2002-2003)
Innlevert: 12.03.2003
Sendt: 12.03.2003
Besvart: 18.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I Helseregion Sør har alle fylkeskommuner stoppet all utbetaling av driftsmidler til de funksjonshemmedes organisasjoner. Når de blir spurt hvorfor, svarer de at de gjør dette fordi de har fått et brev fra helseministeren som sier at slik skal det gjøres.
Er det virkelig helseministerens og Regjeringens mening at fylkeskommunene ikke skal ha noe ansvar for å støtte disse organisasjonenes arbeid med penger til drift?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Helsedepartementet sendte 24. oktober 2002 et brev til landets regionale helseforetak om tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner. Det påpekes i brevet at spesialisthelsetjenestens samarbeid med frivillige organisasjoner er viktig både i forhold til å sikre brukerne innflytelse og med tanke på en god forvaltning av "sørge for"-ansvaret. Det vektlegges at det er avgjørende at det gis grobunn for et levedyktig og mangfoldig organisasjonsliv. Helsedepartementet som eier peker på helseforetakenes ansvar for å bidra med økonomiske tilskudd til aktuelle frivillige organisasjoner. Dette for å medvirke til at de frivillige organisasjoner i vår sektor gis økonomiske rammebetingelser som sikrer kontinuitet og overlevelse. Helsedepartementet skisserer i brevet hvilke prinsipper som bør følges knyttet til helseforetakenes tilskudd til frivillige organisasjoner fra og med 2003.

På bakgrunn av dette brevet sendte Helse Sør 15. november 2002 et brev til brukerorganisasjonene i FFO og SAFO i regionen med invitasjon til å søke støtte til drift av organisasjonene og enkeltprosjekter som bidrar til samarbeid mellom brukerorganisasjonene og det regionale helseforetaket.

Helse Sør oppgir at det er kommet inn om lag 400 søknader og at det tar lenger tid enn antatt å få behandlet disse på en god måte. Melding om dette er sendt til FFO og fylkeskommunene med informasjon om at dersom en organisasjon får problemer med driften i påvente av tilskudd vil det bli utbetalt forskudd. Det er nå utbetalt forskudd til om lag 10 organisasjoner.

Hovedprinsippet for tildeling er at ingen organisasjoner skal komme dårligere ut, men at ingen heller kan påregne å få "dobbelt" tilskudd. Det har vært avholdt flere møter med fylkeskommunene i regionen i forhold til å få en avklaring av hvem som skal dekke hva. Helse Sør legger til grunn at deres del av tilskuddet vil være knyttet til helserelatert arbeid i brukerorganisasjonene. Helse Sør legger videre til grunn at fylkeskommunene fortsatt har en forpliktelse i forhold til tilskudd som kan knyttes til kultur, samferdsel, skole og folkehelsearbeid. I prinsippet vil det likevel være slik at hovedtyngden av brukerorganisasjonene fortsatt får noe driftstilskudd fra Helse Sør.

Helse Sør er nå i ferd med å innkalle til et dialogmøte med funksjonshemmedes organisasjoner og fylkeskommunene for å bli enige om hvordan fordelingen skal være.

Til orientering kan jeg opplyse at funksjonshemmedes organisasjoner også får generell driftsstøtte og tilskudd til likemannsarbeid i organisasjonene gjennom egne budsjettposter på Sosialdepartementets budsjett. Formålet med å gi driftsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner er å styrke deres mulighet til å drive interessepolitisk arbeid og til å gi service til egne medlemmer.