Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:396 (2002-2003)
Innlevert: 17.03.2003
Sendt: 18.03.2003
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 27.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til rettstilstanden i Danmark og Finland, hvor det stilles krav til sertifisering for de ansvarlige innen næringsmiddelvirksomheter. Slik sikrer tilsynsmyndigheten at nødvendig kunnskap blir dokumentert. Det vises også til den såkalte kjøttskandalen, hvor vi opplevde at årsgammelt kjøtt var lagt ut for salg.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke kunnskapsnivået innen næringsmiddelindustrien, og vil det eventuelt kunne legges opp til et sertifiseringskrav etter mønster av Danmark og Finland?

Begrunnelse

Det er særdeles viktig at de som er ansvarlige i en næringsmiddelvirksomhet har kunnskap nok til å kunne forstå det regelverket de skal forholde seg til. Samtidig er det også viktig at de forstår hvilke begrensninger og krav dette regelverket innebærer for den daglige drift. Det er i siste instans forbrukerne som vil måtte lide ved svikt og mangler, og det vil derfor være i alles interesse at kravet til kunnskap blir styrket.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg viser til brev av 17. mars 2003 til nærings- og handelsministeren. Brevet ble 18. mars 2003 overført til helseministeren som ansvarlig statsråd på dette området.

Det stilles allerede i dag krav til faglige kvalifikasjoner til bl.a. den tekniske lederen av fisketilvirkingsanlegg. Videre er det i ulike forskrifter gitt i medhold av lovene på næringsmiddelområdet oppstilt generelle krav til kompetanse og opplæring. Dette danner grunnlag for forslaget til opplæring og kompetanse som man finner i høringsnotat om ny matlov.

Den nye loven på matområde er planlagt helt eller delvis å erstatte 13 av dagens lover. Et utkast til lov er for tiden ute på høring, med høringsfrist 31. mars. Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2004. Helse, kvalitet og redelighet er noen av hensynene denne loven skal ivareta, og tilstrekkelig kompetanse blant dem som jobber i næringsmiddelindustrien er et viktig virkemiddel for å ivareta disse hensynene. Lovforslagets § 13 er en av flere bestemmelser som ivaretar disse hensynene. Denne bestemmelsen er foreslått å lyde:

§ 13 Opplæring og kompetanse

Virksomhet skal sørge for at enhver som deltar i aktivitet omfattet av denne loven, har nødvendig kompetanse.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om utdanning, opplæring og kompetanse, herunder autorisasjon av personell.

I tillegg til at en slik løsning ansvarliggjør den enkelte virksomhet, åpner bestemmelsen for å kunne forskriftsfeste krav til personell for å sikre tilstrekkelig kompetansenivå.

Siden denne loven fortsatt er på høringsstadiet, og den endelige versjon derfor ikke er klar, er det på det nåværende tidspunkt vanskelig å si noe mer konkret om hvilke krav som eventuelt vil komme til å stilles til personell som jobber i denne type virksomhet. Jeg vil imidlertid understreke at jeg klart ser behovet for tilstrekkelig kompetansenivå innenfor næringsmiddelvirksomheter, og at jeg anser autorisering av personell som jobber i næringsmiddelbransjen som en av flere mulige løsninger for å sikre dette. Det er i denne sammenheng under utredning og vurdering hvorvidt det skal innføres et obligatorisk kompetansekrav ved arbeid med næringsmidler i Norge.

I EU jobbes det for tiden med utkast til ny generell hygieneforordning, som har et krav til virksomhetsleder om å sørge for at personer som håndterer matvarer, skal overvåkes og instrueres i næringsmiddelhygiene slik at det står i rimelig forhold til det arbeid de utfører. Under behandling i Europaparlamentet er det kommet flere kommentarer om en innskjerping av denne formuleringen i utkastet. Alternativet er en foreslått formulering som fastsetter et krav til virksomhetsleder om å sørge for at personer som håndterer matvarer, skal overvåkes regelmessig og årlig gjennomgå passende opplæring av eksperter i aspekter ved næringsmiddelhygiene, kvalitetskontroll, helsebeskyttelse og infeksjonsforebygging.

For ytterligere informasjon om tiltak som retter seg mot opplæring og kompetanse blant personell i næringsmiddelvirksomheter viser jeg til høringsnotatet om ny matlov, hvor bl.a. forslag til § 13 om opplæring og kompetanse er utdypet.