Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:409 (2002-2003)
Innlevert: 21.03.2003
Sendt: 24.03.2003
Besvart: 01.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Vil sosialministeren sørge for at tilskuddet til Foreningen Norges Døvblinde ikke blir redusert, men derimot øket, i tråd med innstillingen til årets statsbudsjett?

Begrunnelse

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) har i år fått utbetalt a konto tilskudd på 690 000 kr. A konto tilskudd pleier å utgjøre 50 pst. av bevilgningen. Beløpet er 20 000 kr lavere enn i 2002. Kutt i tilskuddene gjør at foreningen må foreta ytterligere reduksjoner i velferds- og interessepolitisk aktivitet.
Denne gruppen er liten og stabil i Norge. Døvblinde er helt avhengige av særskilt aktivitetstilbud for å komme seg ut av isolasjonen. Mange andre brukerorganisasjoner har visse muligheter for egeninntekter.
Under budsjettbehandlingen viste en enstemmig komité til at tilskuddet til FNDB har blitt redusert med ca. 25 pst. i perioden 1995-2002. Komiteen la vekt på at det er viktig at Regjeringen følger opp Stortingets intensjon om at FNDB i motsetning til andre organisasjoner skal være 100 pst. statsstøttefinansiert. Komiteens intensjon var å sikre at FNDB i hvert fall ikke fikk ytterligere reduksjoner.
Komiteens flertall uttrykte i budsjettinnstillingen at de var kjent med at de reduserte bevilgningene gjennom den statlige driftsstøtteordningen allerede har ført til nedskjæring av viktige aktiviteter og service til medlemmene. Flertallet understreket videre at døvblindhet vanskelig kan sammenlignes med noe annen funksjonshemming.
Flertallet mente derfor at hjelpe- og tilretteleggingsbehovet er veldig stort, og at det medfører store vanskeligheter og store kostnader å drive rent organisasjonsarbeid i en slik organisasjon.
På denne bakgrunn forventet jeg at FNDB ikke skulle få noen reduksjon i år, og at det kanskje ble mulighet for å gi noe økt støtte i revidert budsjett for 2003. Det vil være ønskelig om sosialministeren forklarer bakgrunnen for den lave utbetalingen.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det er etablert en praksis hvor funksjonshemmedes organisasjoner mottar et a konto beløp tilsvarende 50 pst. av fjorårets tilskudd. Denne praksisen ble også fulgt for FNDB for 2003.

Når det gjelder beregning av årets tilskudd, ble FNDB tilskrevet og bedt om å oversende et budsjett for årets drift. Organisasjonen oversendte et samlet budsjettforslag på 2 mill. kr til Fordelingsnemnda.

Fordelingsnemnda har nå behandlet søknaden fra FNDB og bevilget 2 mill. kr til organisasjonen for 2003. Dette innebærer en 100 pst. statlig finansiering av organisasjonen, og er i tråd med innstilling fra sosialkomiteen. Tilskuddet utgjør en økning på hele 565 000 kr sammenlignet med 2002.