Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:427 (2002-2003)
Innlevert: 27.03.2003
Sendt: 27.03.2003
Besvart: 04.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): På fjellet Rubben i Østerdalen i Bardu kommune ble det i 1990 satt opp en omformer for å dekke behovet for radio, TV og mobiltelefonsamband i området Indseth og Altevatn i Indre Troms, samt deler av Dividalen nasjonalpark. Omformeren er også viktig for oppsynsvirksomheten som utføres av Statskog, Naturoppsynet og for politiet ved redningsaksjoner. Hittil har Statkraft tatt ansvaret for driften, men dette opphører nå.
Kan statsråden bidra til at Norkring tar et ansvar for at driften av denne omformeren kan videreføres?

Begrunnelse

Omformeren som er oppført på fjellet Rubben i Østerdalen i Bardu kommune, Troms, har siden 1990 dekket behovet for radio, TV og mobiltelefonsamband i Indseth og Altevatn-området i Indre Troms. Omformeren har også dekket deler av Dividalen nasjonalpark. På Indseth i Bardu dekker omformeren radio/tele og telefonbehov for 7 husstander og 2 reiselivsbedrifter. I tillegg dekker omformeren NMT og GSM-samband for trafikken inne i hele Altevatn-området som er Nord-Norges mest benyttede utfarts- og friluftsområde, med tusenvis av besøkende, sommer som vinter. Det er også over 300 hytter inne i området, som bl.a. har hatt sin mobiltelefondekning fra omformeren.
Omformeren er viktig for oppsynsvirksomheten som utføres av Statskog, Naturoppsynet og for politiet ved redningsaksjoner. Også Forsvarets virksomhet inne i dette området har vært avhengig av omformeren. Det er ingen alternativer som kan erstatte dette tilbudet.
Siden 1990 har Statkraft tatt på seg ansvaret for driften av omformeren. Dette henger sammen med at Statkraft har 2 kraftverk i området.
Så vidt det er kjent, har verken NRK eller Telenor bidratt økonomisk til driften, noe som er urimelig ettersom disse selskapene har inntekter gjennom abonnentenes bruk av TV og mobiltelefoner.
Disse selskapene burde også ha et samfunnsansvar overfor de som bor i området.
Nå har Statkraft varslet at de ikke ser det som sin oppgave fortsatt å forestå driften av omformeren som dermed blir satt ut av drift. Dette vil få negative konsekvenser for folk som bor i området, reiselivet, politi, Forsvaret, og ellers all annen utfart i dette sterkt trafikkerte utfartsområdet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Den korte svarfristen gjør det dessverre ikke mulig å bringe alle forhold i denne saken på det rene i tide.

Når det gjelder forholdet til Norkring, har Kulturdepartementet via NRK innhentet uttalelse fra Norkring, som har opplyst at den aktuelle senderen dekker områder uten fast bosetting der en hytteforening har tatt initiativ til etablering av en privat løsning for formidling av NRK1 samt P1 og P2. Vanligvis bygges det ikke ut senderdekning der det ikke er faste bosetninger da slike områder i Norge er meget store i utstrekning. Senderdekning i slike områder krever meget store investeringer, bl.a. fordi det vanligvis ikke er tilgang til kraft. I mange fjellområder er det imidlertid dekning fra store hovedsendere. Denne type "indirekte" dekning finnes ikke i dette området.

Hytteforeningen ved Altevatn hadde i slutten av 80-årene, i samarbeid med Telenor Mobil, bygd en basestasjon på Rubben i Østerdalen, Bardu. Kraftlinje (ca. 2 km) og stasjon hus/mast ble bygd delvis på dugnad.

Etter noen tid fikk kringkastingskontoret, nå Norkring, forespørsel om å skaffe TV og FM for det samme hytteområdet. Norkring skaffet til veie både TV og FM-omformere for P1 og P2 ved å benytte gammelt, utskiftet utstyr. Dette ble montert i oktober 1991. Videre inngikk Norkring en avtale med hytteforeningen om at ved feil skulle foreningen selv demontere og sende utstyret til Lødingen for reparasjon og ved retur selv montere opp utstyret. Dette skal ifølge Norkring ha virket bra i alle år.

I 2002 ble Norkring kontaktet med spørsmål om overtakelse av kraftlinjen samt resten av anlegget, da Telenor Mobil tidligere hadde takket nei til samme spørsmål. De ville heller bygge ny stasjon på et annet sted. Svaret fra Norkring var også nei, da Norkring hele tiden har sett på dette anlegget som et privat anlegg som kun mottar bistand/hjelp fra Norkring.

Norkring mener at det heller ikke vil være aktuelt å flytte anlegget til noe annet sted i området, da det der ikke finnes innsignal fra annen sender til omformerne.

Hvis det ikke finnes midler til å opprettholde kraft/mast/hus fra hytteforeningen finner Norkring ingen annen utvei enn å stoppe omformerne.

Generelt har Telenor leveringsplikt for offentlig telefontjeneste til ethvert sted med fast, helårlig bosetting eller næringsvirksomhet. Telenor har ingen leveringsplikt på mobiltelefoni utover de dekningsforpliktelser som følger av GSM- og UMTS-konsesjonene. Disse forpliktelsene gjelder ikke for det aktuelle området. I hvilken grad leveringsplikten er ivaretatt i det aktuelle området, og om dette har noen relevans for det anlegget som er nevnt i spørsmålet, vil bli tatt opp med Telenor.