Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:428 (2002-2003)
Innlevert: 27.03.2003
Sendt: 27.03.2003
Besvart: 01.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En tamilsk mann som er bosatt i Alta, har oppholdt seg i Norge siden 1991, og har i 12 år søkt om permanent oppholdstillatelse uten å få dette. Han er gift, kona har bodd i Norge siden 1996. Paret har to barn, som begge er født i Norge. Kona har i tillegg tatt utdannelse som hjelpepleier i Norge, men fordi de ikke har oppholdstillatelse får de heller ikke arbeidstillatelse.
Finner statsråden det akseptabelt at en innvandrersak som nå er over ti år gammel, ennå ikke er avsluttet?

Begrunnelse

I juli 2001 ble en heroindømt gitt permanent oppholdstillatelse i Norge begrunnet i at Justisdepartementet hadde brukt 9 år på saksbehandlingen. Når det gjelder den aktuelle familien, har UDI stilt spørsmål ved dokumentenes ekthet ved ankomst Norge, noe som skal ha gjort saken "komplisert", og medført lang saksbehandling. Straffbare forhold er imidlertid så langt jeg kjenner til ikke dokumentert. Det framstår uansett etter mitt syn som klart urimelig at det etter tolv år ikke skal være mulig å skjære gjennom og sluttbehandle en sak som har så betydelige konsekvenser for de menneskene som er berørt, inkludert to mindreårige barn.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Innledningsvis ønsker jeg å presisere at etter utlendingsloven kan som hovedregel verken jeg eller andre i Regjeringen instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Dette innebærer at jeg ikke kan be om en spesiell behandling, eller instruere om et bestemt resultat i saken representanten viser til.

Det jeg kan og ønsker å gjøre er å informere om hvilke vurderinger som foretas ved behandlingen av søknader om arbeids- og oppholdstillatelse og saksbehandlingsreglene på dette området.

I det tilfelle som representanten viser til inneholder imidlertid beskrivelsen av faktum såpass mange løse tråder, at jeg ser meg nødt til å be om ytterligere informasjon før jeg kan gi et fullgodt svar. Representanten spør om det er akseptabelt et en innvandrersak som nå er over ti år gammel ennå ikke er avsluttet, men viser samtidig til at vedkommende har oppholdt seg i Norge siden 1991. Innebærer dette at han i denne perioden er gitt tillatelse til å oppholde seg i Norge mens søknaden er til behandling, eller har vedkommende oppholdt seg her alle disse årene uten tillatelse? Eller er det slik at han gjentatte ganger har søkt om permanent oppholdstillatelse, men fått avslag på søknadene samtidig som han er blitt innvilget midlertidig oppholdstillatelse?

Det er videre ikke klart om vedkommende er innvilget familiegjenforening med ektefellen, eller om ektefellen oppholder seg i Norge på selvstendig grunnlag. Dette momentet vil kunne si noe om på hvilket grunnlag mannen oppholder seg i Norge.

På generelt grunnlag er jeg enig i at det er viktig at personer som søker opphold i Norge, i minst mulig grad skal leve i uvisshet om de gis adgang til å bosette seg permanent i Norge. Ikke minst er dette viktig hvor ikke kun én person er involvert, men en hel familie og hvor hensynet til mindreårige barn må tillegges stor vekt.

I det tilfelle representanten viser til kjenner jeg ikke identiteten til vedkommende. Det er derfor ikke mulig å forklare nærmere hva som har skjedd i saken. Selv om jeg blir gjort kjent med identiteten til vedkommende, kan jeg ikke, som nevnt ovenfor, be Utlendingsdirektoratet om at saken gis en spesiell behandling, eller instruere om et bestemt resultat.