Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:446 (2002-2003)
Innlevert: 31.03.2003
Sendt: 31.03.2003
Besvart: 08.04.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDI foreslår å fjerne kost og losji fra asylsøkere med avslag for at de skal forlate landet frivillig. Det framgår ikke hvordan en skal sikre seg at dette faktisk skjer og at ikke enda flere blir værende ulovlig, med de følger det kan få for økning i svart arbeid og kriminalitet. SV forutsetter at nye regler ikke skal gjelde for barnefamilier.
Kan statsråden redegjøre for hvordan et slikt system skal fungere i praksis, unntaksbestemmelser, behovet for økte ressurser til politiet, transport o.l. som følge av endringene?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Personer med avslag på sin asylsøknad har ikke lovlig opphold i landet, med mindre avslaget har fått oppsettende virkning/utsatt iverksettelse. Det forutsettes at de som har fått et endelig avslag forlater Norge frivillig. Som kjent blir imidlertid mange fortsatt boende i mottak i påvente av å bli uttransportert av politiet.

Norge har den senere tiden hatt svært store asylankomster. Sett i forhold til folketallet, er det bare Østerrike som har hatt større ankomster de siste to årene. Per 1. april i år bor det om lag 16 530 personer i statlige mottak. Utgiftene til drift av mottakene var i 2002 om lag 1,7 mrd. kr.

Som representanten Karin Andersen er kjent med, har Regjeringen igangsatt ulike tiltak for å begrense tilstrømmingen av asylsøkere uten et beskyttelsesbehov. Tiltakene er først og fremst rettet inn mot å effektivisere saksbehandlingen.

Jeg mener imidlertid det er behov for å vurdere ytterligere tiltak for å begrense tilstrømmingen av asylsøkere uten et beskyttelsesbehov. Jeg vurderer derfor Utlendingsdirektoratets forslag om at personer med effektuerbare avslag skal skrives ut fra mottak. Det er imidlertid altfor tidlig å si noe om hvordan dette eventuelt kan gjennomføres i praksis, herunder unntaksbestemmelser, f.eks. for barnefamilier, og behov for økte ressurser til politiet, transport og lignende som representanten spør om. Forutsetningen min er at vi har et tilfredsstillende og raskt apparat for frivillig hjemreise med International Organization for Migration (IOM) som kan håndtere rask utreise. Departementet vil, i samarbeid med andre berørte departementer, foreta en vurdering av dette i tiden frem til sommeren. Jeg vil da kunne komme tilbake med en redegjørelse for om, og i så fall hvordan tiltaket tenkes gjennomført i praksis.