Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:473 (2002-2003)
Innlevert: 07.04.2003
Sendt: 08.04.2003
Besvart: 15.04.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Under de pågående EØS-forhandlingene om fisketoll etter utvidelsen østover har EU-kommisjonen ytret ønske om fri adgang for EU-borgere og -bedrifter til å investere i norske fiskefartøyer med kvote i norsk farvann.
Kan utenriksministeren gi Stortinget en entydig forsikring om at det er uaktuelt for Norge å gi en slik adgang, og har Regjeringen vurdert om WTO sitt regelverk er til hinder for at EU fastsetter nye tollsatser på norsk fiskeeksport til EU?

Begrunnelse

Ved inngåelsen av EØS-avtalen var det en forutsetning at landbruk og fiske ikke ble omfattet av de samme reglene for det indre marked som andre sektorer. Norge har hittil hatt muligheter til å hindre utenlandske oppkjøp av norske fiskefartøyer med tilhørende kvoter i norske farvann. Det er ansett som viktig å bevare fiskeflåten og fiskerettighetene på norske hender. Det ville derfor være et brudd på selve forutsetningene for inngåelse av EØS-avtalen om den norske regjering åpnet for utenlandske oppkjøp av norske fiskefartøyer.
Hvis Regjeringen eventuelt skulle være interessert i å åpne for slike oppkjøp, ville det være naturlig om den først la saken frem for Stortinget. For at Stortinget skal være forvisset om at Regjeringen ikke vurderer å åpne for utenlandske oppkjøp av norske fiskefartøyer, bes statsråden å gi en entydig forsikring om at det er uaktuelt å åpne for slike oppkjøp.
Et viktig prinsipp i WTO er at det ikke skal opprettes nye tollhindringer mellom land som nå har avtaler om tollfrihet.
Dette prinsippet skulle tilsi at Norge ved utvidelsen av EU skulle få opprettholde tollfrihet for sine fiskeprodukter i søkerlandene, og eventuelt i hele EU-området. I denne sammenhengen er det naturlig å vurdert om WTO sitt regelverk er til hinder for at EU fastsetter nye tollsatser på norsk fiskeeksport til EU, flere har pekt på at det finnes regler i WTO som forbyr innføring av nye importrestriksjonsordninger for land i WTO. Det kan derfor foretas en vurdering av om man kan benytte seg av WTO i forbindelse med EØS-forhandlingene som nå pågår.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: For Norge har det ikke vært og det vil ikke bli aktuelt å drøfte eierskapsbegrensninger i fiskerisektoren i forhandlingene om EØS-utvidelsen.

Regjeringen har vurdert det slik at det ikke er noe til hinder for at de nye medlemslandene blir en del av EUs tollunion med felles ytre tollsatser.