Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:481 (2002-2003)
Innlevert: 10.04.2003
Sendt: 11.04.2003
Besvart: 23.04.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Det er et utbredt ønske om å få flere til å stå i arbeid i flere år enn nå. Mange som har gått av med pensjon, har en restarbeidsevne de vil bidra med. Seniorhuset Norge AS ble startet med formål å formidle eldre arbeidssøkere mot offentlig virksomhet og næringslivet. Selv om slik formidling synes å gi svært god samfunnsøkonomisk gevinst, er dette prosjektet i ferd med å stoppe opp av bedriftsøkonomiske grunner.
Vil statsråden vurdere om det kan være offentlige midler til medfinansiering av dette prosjektet?

Begrunnelse

Seniorhuset Norge AS ble startet 1. januar 1999. Oppstarter var Jan Duedahl. Forut for oppstarten var det gjennomført en stor markedsundersøkelse overfor 60-åringer og overfor næringslivet. Undersøkelsen viste at det var stort behov for en økt formidling på dette området. Duedahl fikk positive tilbakemeldinger på ideen i det politiske miljøet, i næringslivet og hos pensjonerte.
Nå viser det seg at prosjektet ikke kommer over i en driftsfase som er økonomisk forsvarlig pga. mangel på prosjektkapital. Duedahl tar kontakt med meg for å høre om muligheter til offentlig medfinansiering. Med denne bakgrunn ber jeg statsråden vurdere dette.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg er kjent med Seniorhusets arbeid. La meg med en gang si at jeg er positivt innstilt til innsats for å få flere eldre i arbeid. Innsats rettet mot eldre er som kjent også ett av hovedområdene tilknyttet Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Departementet er dessuten på dette området en vesentlig økonomisk bidragsyter til Senter for Seniorpolitikk.

Det er et hovedelement i arbeidsmarkedspolitikken å legge til rette for et bredt spekter av leverandører som kan tilby forskjellige typer av arbeidsmarkedstjenester. Aetat kjøper tjenester, inkludert formidlingstjenester, av en rekke ulike tilbydere. Slike kjøp skjer i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser og anbudsreglement. Her står aktører fritt til å legge inn anbud med utgangspunkt i offentlig utlyste konkurransegrunnlag og eventuell kravspesifikasjon som skal sikre et kvalitativt og økonomisk godt tilbud. Blant annet er det satt i gang forsøk med konkurranse om formidling av personer som krever ekstra tilrettelegging. Målet er å få flere yrkeshemmede, langtidsledige og eldre arbeidssøkere i arbeid. Videre iverksettes det et prosjekt der private aktører bidrar ved formidling av ventelønnsmottakere, hvorav en stor del er over 50 år.

Det er imidlertid viktig at det ikke oppstår konkurransevridninger mellom ulike leverandører av formidlingstjenester. Generell offentlig støtte og medfinansiering av virksomheter, som i dette tilfellet med Seniorhuset Norge AS, vurderer jeg som lite aktuelt.