Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:512 (2002-2003)
Innlevert: 30.04.2003
Sendt: 02.05.2003
Besvart: 07.05.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vil statsråden besørge at de innsatte ved Kongsvinger fengsel straks får det samme utdanningstilbudet som andre ved sammenlignbare fengsler?

Begrunnelse

Kongsvinger fengsel vokser sterkt etter etablering i nye lokaler på Vardåsen. I høst skal antallet fanger være 110. Det er i dag allerede langt over tradisjonelt nivå. Utdanningsavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland administrerer støtten til utdanningen i fengslene. For 2001, 2002 og inneværende år ligger støtten til Kongsvinger fengsel betydelig under det nivå andre ligger på. Nivået er ikke økt i takt med fangebefolkningen i Kongsvinger fengsel.
En effektiv rehabilitering av de innsatte fordrer bl.a. et aktivt utdanningstilbud. Kriminaliteten reduseres ikke ved å bygge fengsler alene, men de kvalitative tilbud må følges opp i utvidelsen av norske soningsplasser. I dag opplever innsatte ved Kongsvinger fengsel et uheldig redusert tilbud. Et tilbud tilsvarende andre fengsler vil innebære en merkostnad på mellom 3 og 5 mill. kr.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Opplæring innenfor kriminalomsorgen finansieres over statsbudsjettet kap. 244 post 61. Dette tilskuddet er disponert for i år, og vedtatt budsjett gir dessverre ikke rom for å utvide utdanningstilbudet ved Kongsvinger fengsel inneværende år. Jeg viser for øvrig til at en eventuell aktivitetsøkning er et budsjettspørsmål.