Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:513 (2002-2003)
Innlevert: 30.04.2003
Sendt: 02.05.2003
Besvart: 09.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Kan statsråden bekrefte at kostnadene Stortinget fikk forelagt ved behandling av St.prp. nr. 45 (2000-2001) om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, holder når det gjelder flytting av 337-skvadronen, eller har det fremkommet nye opplysninger om økte kostnader vedrørende flyttingen?

Vedlegg til spørsmål:

2 artikler i avisa Nordlys den 30. april 2003 om 337-skvadronen:

http://www.nordlys.no/nyheter/article605606.ece

http://www.nordlys.no/nyheter/article600210.ece

Begrunnelse

Ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000-2001) om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, vedtok Stortinget å flytte 337-skvadronen fra Bardufoss til Sola. Ifølge Norges Offisersforbund kan flyttingen av 337-skvadroen koste 1 mrd. kr det første året og 900 mill. kr årlig over en 10-års periode. Norges Offisersforbund bygger sine tall på et dokument fra Forsvarets omstillingsprogram Prosjekt Argus. Pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets overkommando opplyste i går at byggekostnadene ved Sola beløper seg til 380 mill. kr, pluss flyttekostnader.
Se vedlagte kopi av artikler i Nordlys.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 342 (2000-2001) 13. juni 2001, jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001), ble det vedtatt å overføre 337-skvadronen til Sola flystasjon i forbindelse med innføring av enhetshelikopter. Den virksomheten Stortinget har vedtatt på Sola vil medføre et investeringsbehov på 350-400 mill. kr (2000-kroneverdi) utover investeringsbehovet ved en videreføring av tidligere virksomhet ved Sola.

Siden Stortinget fattet sitt vedtak er det angitte investeringsbehovet ikke i vesentlig grad blitt endret. Departementet har i lys av den senere tids presseoppslag på nytt gått gjennom kostnadsanslagene. Så langt tyder alt på at de investeringstall som tidligere er fremlagt i store trekk er uforandret. Det samme gjelder også tidligere anslag for fremtidig driftsbehov, selv om det, fremdeles, er stor usikkerhet knyttet til slike anslag pga. forhold knyttet til nytt enhetshelikopter. Et detaljert prosjektforslag for Sola er for øvrig under utredning og prosjektet planlegges forelagt Stortinget i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Det kan således bekreftes at kostnadene Stortinget ble forelagt ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000-2001) om omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005, fortsatt holder når det gjelder etableringen av et maritimt helikoptermiljø på Sola. Det kan også bekreftes at det ikke har kommet frem nye reelle opplysninger om økte kostnader vedrørende flyttingen av 337-skvadronen i forhold til det Stortinget ble forelagt.

Det presiseres at de oppgitte kostnadene i proposisjonen omfatter organiseringen av Sola for maritime helikoptre i 330-, 334- og 337-skvadonen i forbindelse med innføring av et nytt enhetshelikopter for fregatt og kystvakt.

Det understrekes for ordens skyld at det i praksis kun er aktuelt å overføre ledelsen ved 337-skvadronen til Sola inntil nytt enhetshelikopter blir innført. Det understrekes også at det fremdeles, pga. enhetshelikopterprosjektet, slik St.prp. nr. 45 (2000-2001) angir, er stor usikkerhet knyttet til de fremtidige behov (for EBA) etter at nytt enhetshelikopter er innført.