Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:518 (2002-2003)
Innlevert: 05.05.2003
Sendt: 06.05.2003
Besvart: 13.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Norges Bank har gjort vedtak om at de ønsker å selge Den Kongelige Mynt på Kongsberg og avvikle Norges Banks seddeltrykkeri. Isteden ønsker banken på sikt å kjøpe de mynter og sedler de har behov for, der de finner det formålstjenlig, uten tanke på den historiske, kulturelle og identitetsskapende verdi produksjon av egne penger representerer.
Vil statsråden sørge for at produksjon av penger fortsatt skal skje i Norges Banks regi?

Begrunnelse

I 1999 ble det foretatt en endring i sentralbankloven, som gir en åpning for at Norges Bank ikke er pålagt å ha produksjon av mynter og sedler i egen regi. Hovedstyret i Norges Bank har lenge ønsket å kvitte seg med produksjon av penger, og definerer dette som utenfor sine kjerneoppgaver. Endelige vedtak skal skje i hovedstyret og representantskapet i Norges Bank i løpet av våren. Etter hva jeg forstår har finansministeren gitt sin tilslutning til Norges Banks konklusjon. Produksjon av egne penger representerer en betydelig historisk og kulturell verdi, og har tradisjon i Norge helt fra Kong Olav Tryggvasson. Den Kongelige Mynt på Kongsberg har mer enn 300 års sammenhengende produksjon. Produksjon av penger har i tillegg en symbolverdi i kraft av å være en del av nasjonens identitet. De færreste nasjoner legger derfor snevre bedriftsøkonomiske krav til pengeproduksjon, fordi dette har en egenverdi. De samme vurderinger har vært gjort i Norge gjennom mange år. Endringen i sentralbankloven som ble foretatt under finansminister Gudmund Restad fra Senterpartiet, gir ikke et pålegg, men en åpning for å avvikle pengeproduksjon i Norges Banks regi. Jeg ber om at finansministeren bidrar til at det ikke skjer.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet om salg av Den Kongelige Mynt AS ble forelagt for departementet ved Norges Banks brev av 8. april 2002. I brev av 12. juni 2002 meddelte departementet at en ikke hadde innvendinger mot Norges Bank sine planer om å selge inntil 100 pst. av aksjene i Den Kongelige Mynt.

Bakgrunnen for at saken ble forelagt Finansdepartementet er bestemmelsen i sentralbankloven § 2 annet ledd hvor det heter at før banken treffer vedtak av særlig viktighet, skal saken være forelagt departementet. Dersom det på grunnlag av slik foreleggelse skal treffes vedtak om virksomheten i Norges Bank, må dette skje ved instruksjon i form av kongelig resolusjon, jf. sentralbankloven § 2 tredje ledd. Denne adgangen har hittil ikke blitt brukt i enkeltsaker.

Departementet fant ikke grunn til å instruere Norges Bank i saken om salg av Den Kongelige Mynt. Jeg ser heller ikke nå instruksjon av banken for å være aktuelt i denne saken. For øvrig viser jeg til vedlagte brev av 12. mai 2003 fra Norges Bank til Finansdepartementet og vedlagt kopi av tilråding fra styret i Den Kongelige Mynt AS om et mulig salg av selskapet.

Spørsmålet om den fremtidige utviklingen hva gjelder Norges Banks seddeltrykkeri er forelagt Finansdepartementet ved Norges Banks brev av 7. april 2003. Saken vil bli behandlet på ordinær måte i departementet.

Vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra visesentralbanksjef Jarle Bergo i Norges Bank til ekspedisjonssjef Jan Bjørland i Finansdepartementet om salg av DKM AS. Brevet er datert 12. mai 2003.

Vedlegg 2.

Brev fra styreleder Inger-Johanne Sletner i Det Kongelige Mynt AS til Norges Bank om salg av DKM AS. Brevet er datert 9. mai 2003