Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:523 (2002-2003)
Innlevert: 06.05.2003
Sendt: 06.05.2003
Besvart: 12.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Er justisministeren kjent med at mange kvinnelige innsattes spesielle erfaringer kan gjøre visse kontrollformer til en svært stor påkjenning for mange, og har statsråden vurdert andre ordninger for kontroll av kvinnelige innsatte enn såkalt stripping?

Begrunnelse

Undertegnede har hatt kontakt med kvinnelige innsatte ved Bredtvet kvinnefengsel. De opplever stripping i etterkant av besøk og permisjoner som svært belastende. De innsatte forstår godt at det må skje en kontroll av dem for å forebygge narkotikamisbruk i fengselet. På den andre siden opplever mange denne formen for kontroll som en meget stor belastning, grunnet seksuelle overgrep, incest og/eller prostitusjonserfaring. Det ble videre opplyst om at et gjennomlysningsapparat, slik som på Oslo Legevakt, kunne gjøre samme nytten som stripping, men at økonomien i fengselet hindrer en slik anskaffelse. Det ble også påpekt at det varierer sterkt hvilken kunnskap og fintfølelse som blir lagt til grunn når slik kontroll blir foretatt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Straffegjennomføringsloven § 28 åpner adgang for undersøkelse av innsatte, deres rom og eiendeler for å forebygge uorden eller straffbare handlinger. Undersøkelsen kan skje ved bruk av teknisk utstyr eller hund, visitasjon eller ved kroppsvisitasjon. Utfyllende bestemmelser er tatt inn i forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-25 og pkt. 3.31 i retningslinjene til loven.

Ulike kontrolltiltak rettet mot personer og gjenstander som skal inn i fengsel og kontroll av innsatte, rom og eiendeler er helt nødvendig for å forhindre at det begås straffbare handlinger eller handlinger som kan berøre den ro, orden og sikkerhet som må være til stede i en såpass lukket institusjon som et fengsel er. Bekjempelse av narkotikamisbruk er spesielt høyt prioritert idet misbruk, i tillegg til å være straffbart og helseskadelig, vanskeliggjør rehabilitering, gir et negativt miljø og utgjør en sikkerhetsmessig risiko både for innsatte og tilsatte. Det er således positivt å høre at også de innsatte har forståelse for behovet for kontroll.

Straffegjennomføringsloven § 28 gir adgang til å kle innsatte naken (såkalt stripping) og til å foreta besiktigelse av kropp og undersøkelse av klær.

Det er ikke vanskelig å forstå at kvinnelige innsatte, av ulike grunner, kan oppleve visitasjon (stripping) etter besøk mv. som ubehagelig og belastende. En viser imidlertid til at problemstillingen også kan gjøre seg gjeldende overfor menn.

Kriminalomsorgen skal anstrenge seg for å legge forholdene til rette for en greiest mulig visitasjon. Av den grunn bestemmer retningslinjene til straffegjennomføringsloven at kroppsvisitasjon bør utføres av tilsatt med samme kjønn som den innsatte. Dersom en visitasjonen må gjennomføres av person av motsatt kjønn, skal en annen tilsatt være til stede ved visitasjonen. Til hjelp ved undersøkelsen av innsatte kan det benyttes f.eks. speil som letter besiktigelsen. Innsatte skal ha adgang til å velge om undersøkelsen skal gjennomføres med speil eller bare ved besiktigelse. Undersøkelse av person skal føres i egen protokoll, som kontrolleres av overordnede.

Bruk av teknisk utstyr er et likestilt alternativ til visitasjon (stripping). Bestemmelsen ble utformet slik fordi det ikke kan ses bort fra at andre mindre inngripende og andre undersøkelsesmetoder kan være praktiske i fremtiden.

Jeg er imidlertid ikke kjent med at det foreligger slike metoder i dag.

Oslo Legevakt opplyser å ha et gjennomlysningsapparat. Dette apparatet gjør imidlertid ikke samme nytte som visitasjon (stripping) idet apparatet bare evner å gjennomlyse kroppens ytterste deler, som f.eks. armer og bein (extremitas). For øvrig må opplyses at det er praksis for at pasientene må kle av seg når apparatet tas i bruk. Det er også forbundet med strålingsfare å bruke apparatet.

For det tilfelle at det skulle komme mindre inngripende undersøkelsesmetoder i fremtiden vil jeg vurdere å innføre dette i samsvar med lovgivers intensjon.