Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:533 (2002-2003)
Innlevert: 08.05.2003
Sendt: 08.05.2003
Besvart: 15.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): I 18 år har staten, bl.a. gjennom SND, satset på og utviklet selskapet SensoNor ASA.
Hva kan statsråden gjøre for å forhindre at en så viktig mikroteknologibedrift med kompetanse på framtidas teknologi blir solgt til utenlandske eiere?

Begrunnelse

SensoNor ASA i Horten, en ledende bedrift innen mikroteknologi, mangler nå dekning for perioden frem til høsten 2004. Antydet beløp er på 150 mill. kr, og bedriften kan nå bli solgt til utenlandske interesser. Selskapet har en betydelig ordrereserve, og er hjørnesteinen i MicroTech Inkubator i Horten, et teknologisenter med høykompetanse og samarbeid med fagmiljøer lokalt og nasjonalt, deriblant utgjør de et viktig miljø rundt høgskolen og Nasjonalt Teknologisenter.
Det har i mange år vært snakket om storsatsing nasjonalt på mikroteknologi. Statsråden selv har også snakket om viktigheten av dette, bl.a. knyttet til oppbygging av kompetanse og infrastruktur i MicroTech Inkubator i Horten. MicroTech Inkubator er en kompetansebedrift som resultat av samarbeid mellom staten, høgskolen, kommunen og næringslivet. Senteret driver aktivt fagsamarbeid med høgskolen på feltet.
Vi er på vei mot sensorsamfunnet, dette er framtidsretta teknologi, og senteret og bedriften er avgjørende i forhold til Norges bidrag og kompetanse på feltet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: SensoNor ASA i Horten ble stiftet i 1985 og produserer sensorprodukter til bilindustrien basert på mikroelektromekaniske systemer. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har et stort engasjement i bedriften. SND er i dag SensoNors største kreditor og har nå utlån til SensoNor gjennom landsdekkende risikolån på 25 mill. kr og lavrisikolån på 140 mill. kr. SND har også gitt tilsagn om ytterligere lavrisikolån på 20 mill. kr under forutsetning av at selskapet blir tilført minimum 150 mill. kr i ny egenkapital. En forespørsel om å ettergi risikolån på 25 mill. kr har styret i SND ikke kunnet innfri da dette vil kunne være i strid med EØS-avtalens bestemmelser om krisestøtte, og i strid med SNDs interne retningslinjer.

SND Invest AS var inne på eiersiden i bedriften i perioden 1993-2001. Totalt investerte SND Invest AS 41,1 mill. kr og solgte seg senere ut for 23,8 mill. kr.

Verken SND eller SND Invest AS er i dag inne på eiersiden i bedriften.

SND skal i slike saker opptre som en kreditor på linje med andre kreditorer. Dette innebærer at SND ikke kan gå direkte inn og ta beslutninger som tilligger eierne.

Teknologien SensoNor produserer har et stort potensial, og det er investert betydelige private og offentlige midler. Det har imidlertid ikke lykkes for bedriften å oppnå positive resultater. Et skritt i riktig retning vil være om det på eiersiden kommer inn langsiktige industrielle investorer som vurderer potensialet slik at de vil tilføre bedriften ny kompetanse og nytt nettverk. Dette kan bidra til at driften føres videre slik at den fortsatt blir en grunnpilar i det teknologiske miljøet i Horten.