Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:534 (2002-2003)
Innlevert: 08.05.2003
Sendt: 08.05.2003
Besvart: 15.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Statsråden var selv i Horten og åpnet MicroTech Inkubator og innovasjonssenteret. Statsråden uttalte da at forskning og utvikling skulle prioriteres stort fremover.
Hvordan ser statsråden for seg at samarbeidet mellom teknologisenteret og dets samarbeidspartnere, deriblant høgskolen, skal fortsette dersom hovedbrikken, SensoNor ASA, selges ut?

Begrunnelse

SensoNor ASA, Horten, en ledende bedrift innen mikroteknologi, mangler nå dekning for perioden frem til høsten 2004, antydet beløp på 150 mill. kr, og kan nå bli solgt ut til utenlandske interesser. Selskapet har en betydelig ordrereserve, og er hjørnesteinen i MicroTech Inkubator i Horten, et teknologisenter med høykompetanse og samarbeid med fagmiljøer lokalt og nasjonalt, deriblant gjennom et viktig miljø rundt Høgskolen og Norsk Teknologisenter.
Det har i mange år vært snakket om storsatsing nasjonalt på mikroteknologi. Statsråden selv har også snakket om viktigheten av dette, bl.a. knyttet til oppbygging av kompetanse og infrastruktur i MicroTech Inkubator i Horten. MicroTech Inkubator er en kompetansebedrift resultat av samarbeid mellom staten, høgskolen, kommunen og næringslivet. Senteret driver aktivt fagsamarbeid med høgskolen på feltet.
Vi er på vei mot sensorsamfunnet, dette er framtidsretta teknologi, og senteret og bedriften er avgjørende i forhold til Norges bidrag og kompetansebygging på feltet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil først påpeke at MicroTech Innovation AS som står bak Microtech Inkubator og Innovasjonssenteret, ble etablert i august 2000 av følgende: Alcatel Space Norway AS, AME AS, Jotron Electronics AS, Kongsberg Maritime AS, Lilaas Finmekaniske AS, Høyskolen i Vestfold (HIVE), Microcomponent AS, Norautron AS, Scan-Sense AS, SensoNor ASA, GE Vingmed Ultrasound AS, Horten kommune og Vestfold fylkeskommune. I tillegg har Norges forskningsråd, SIVA og SND vært samarbeids- og finansieringspartnere. Blant de deltakende bedriftene er det således både norsk- og utenlandskeide bedrifter.

Et eventuelt utenlandsk oppkjøp av SensoNor trenger således ikke å ha noen betydning for SensoNors fortsatte deltakelse i senteret. Mikroteknologi er en global arena der innlemmelse i et stort internasjonalt selskap ofte har vist seg å være nøkkelen for markedsgjennombrudd og lønnsomhet for mindre norske teknologiselskap. Et eksempel i så måte er en annen av partnerne bak Microtech Inkubator og Innovasjonssenter, GE Vingmed Ultrasound. Dette selskapet forble i Horten etter å ha blitt kjøpt opp av General Electric, og har utviklet seg til å bli GEs "center of excellence" innenfor ultralydteknologi.

Mikroteknologi er også et ennå ungt teknologiområde preget av høy risiko. Et eksempel på dette er Alcatel Spaces nylige beslutning om nedleggelse av virksomhet flere steder, deriblant dessverre i Norge og Danmark, på bakgrunn av nedgang i den internasjonale romfartsindustrien. Problemstillingen for SensoNor er en annen, og løses ikke ved å legge hindringer i veien mot en eventuell løsning i samarbeid med en internasjonal partner.

Staten har over flere år satset målbevisst på mikroteknologi i Norge. Bondevik I-regjeringen etablerte mikroteknologi som nasjonalt satsingsområde i sin næringsrettede IT-plan i 1998. Dette er siden blitt konkretisert på grunnlag av et omforent forslag fra miljøene i Trondheim, Oslo og Vestfold, som foreslo etableringen av et nasjonalt mikroteknologisenter lokalisert til tre steder:

- I Oslo og Gaustadbekkdalen med byggingen av et nytt rentromlaboratorium, som skal betjene Universitetet i Oslo, SINTEF, og oppdrag fra industrien.

- I Horten med byggingen av et nytt industrilaboratorium, som skal betjene næringslivet og være laboratorium for forsknings- og utdanningsmiljøer, bl.a. Høgskolen i Vestfold, og følges opp av Microtech Inkubator og Innovasjonssenteret.

- I Trondheim med oppgraderingen av eksisterende laboratorium for å betjene NTNU og næringslivet.

Med finansiering fra blant andre Nærings- og handelsdepartementet, har SINTEF og Forskningsrådet etter 1998 investert 240 mill. kr i en teknisk-vitenskapelig infrastruktur for forskning og utvikling innen mikro- og nanoteknologi. Prosjektet har hatt tette koblinger mellom næringsliv, universiteter og forskningsinstitutter. Det bidrar til å bygge bro over gapet mellom grunnforskning og industrielle anvendelser.

Denne overordnede satsingen skal videreføres. I strategien for IKT-forskningen 2003-2004, fremlagt i januar 2003 innen rammen av eNorge-arbeidet, er mikro- og nanosystemer satt opp som én av sju prioriteter for denne forskningen.

Staten vil således fortsette å støtte aktivt opp om satsingen på mikroteknologi som Microtech Inkubator og Innovasjonssenter er en del av, og der SensoNor er en høyt verdsatt partner. Staten ville imidlertid være en dårlig erstatning dersom det er en internasjonal samarbeidspartner som trengs, og som kan utvikle bedriften og kompetansen videre.