Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:554 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 15.05.2003
Besvart: 27.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I Hamar Arbeiderblad 9. ds. er det et stort oppslag med påstand om at Forsvarsbygg bryter reglene for anbud når det gjelder de store forsvarsutbyggingene i Hedmark.
Kan forsvarsministeren redegjøre for om retningslinjene for kjøp av driftsmidler, investeringer og tjenester er fulgt i henhold til de retningslinjer som gjelder for Forsvarets virksomhet?

Begrunnelse

Forsvaret foretar i forbindelse med forsvarsomleggingen meget store utbygginger i Hedmark. Dette er positivt for Forsvaret og, i det store og hele, også meget positivt for Hedmark. Allikevel er det åpenbart at så store utbygginger også påkaller oppmerksomhet og motstridende oppfatninger fra mange interessenter. Det er derfor viktig at alle Forsvarets organer opptrer på en måte som dokumenterer kompetanse og åpenhet i de prosessene som pågår. Dette enten det dreier som om støy og forurensning, grunneierrettigheter eller formelle og uformelle regler for god anbudskonkurranse. Det siste er viktig både ut i fra et fair-play perspektiv, og ikke minst for å sikre best mulig kvalitet til lavest mulig pris for Forsvarets byggeaktivitet.
Det er derfor viktig at forsvarsministeren kan forsikre om at alle sider ved utbyggingen foregår både på en kompetent måte og på en måte som er helt i overensstemmelse med de regler som gjelder for offentlig virksomhet i store utbyggingssaker.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: På bakgrunn av spørsmålet fra Bjørn Hernæs om Forsvarsbyggs kjøp av tjenester i forbindelse utbygging i Hedmark, har jeg bedt om en redegjørelse fra Forsvarsbygg. Jeg har lagt ved redegjørelsen til dette svaret.

I redegjørelsen medgir Forsvarsbygg at tilbudsgrunnlaget i anbudskonkurransen knyttet til kjøp av prosjekt- og byggelederbistand i forbindelse med arbeider i Østerdalen Garnison kunne ha vært mer presist. Jeg viser for øvrig til redegjørelsen fra Forsvarsbygg. Den andre saken som har vært omtalt i mediene omfatter kjøp av byggeledelse i forbindelse med restaurering av ridehuset på Hamar. Dette ble gjort som direkte kjøp. Saken ble klaget inn for klagenemnda for offentlig anskaffelser, som avviste klagen på formelt grunnlag. Dog uttalte nemnda at dette kjøpet ikke skulle ha vært gjort som direkte kjøp.

I sin redegjørelse konkluderer Forsvarsbygg:

"FB vil fortsette sitt systematiske arbeid med forbedring og kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene. Det er vår klare intensjon å unngå feil i forhold til regelverket på dette området, og at alle tilbydere skal behandles korrekt og rettferdig."

Slike anskaffelser skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Jeg registrerer i redegjørelsen fra Forsvarsbygg at de opplyser at det ved et tilfelle har vært brudd på gjeldende regelverk.

Som forsvarsminister er det min oppfatning at anskaffelsesprosessene i Forsvaret må skje med høy grad av åpenhet, kvalitet, og i henhold til de lover og regler som gjelder på området slik at Forsvarsbygg oppleves som ryddig og rettferdig i disse prosessene.

Vedlegg til svar:

Brev fra Forsvarsbygg v/administrerende direktør Helge Rohn til Forsvarsdepartementet om Forsvarsbygg - opphandling av leveranser. Referanse: 2003/03672-001/E/E/001. Brevet er datert 23. mai 2003.