Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:560 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I de områder der jernbanen går gjennom reinbeitedistrikt, er det viktig å ha gjerde langs linjen for å hindre at reinen blir påkjørt av toget.
Vil statsråden legge til rette for at ødelagte gjerder blir erstattet og nye gjerder blir bygget der det er nødvendig for å hindre store tap av rein, samt at man får nødvendige reinoverganger?

Begrunnelse

De fleste steder er jernbanelinjer lagt utenfor eller i utkanten av reinbeiteområder for å hindre kollisjoner mellom tog og rein. Men enkelte steder går jernbanelinjen rett gjennom viktige beiteområder. På en del strekninger har man opplevd store tap av rein pga. manglende inngjerding. I Hatfjelldalen er det f.eks. rapportert om tap av 131 rein i tiden mellom 28. september 2002 og 8. mai 2003.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det er ikke fastsatt noen alminnelig gjerdeplikt for jernbanelinjer etter jernbaneloven, men dette kan fastsettes med hjemmel i jernbaneloven § 6, enten ved enkeltvedtak eller i forskrift. Jernbaneverket har imidlertid sine egne interne retningslinjer for gjerdehold.

For å sikre at rein ikke blir påkjørt har Jernbaneverket opplyst at gjerder ikke alltid er det beste virkemiddelet, da disse fort blir nedsnødd om vinteren. Jernbaneverket vurderer imidlertid i enkelttilfeller å delta med finansiering av gjerder der reinnæringen og viltforvaltningen finner dette mest målrettet.

Jernbaneverket har en nær dialog med både reinnæringen og viltforvaltningen i Nord-Trøndelag og Nordland og deltar i ulike arbeidsgrupper for å begrense nedkjøringen av rein på jernbanen. I dette samarbeidet utprøves ulike metoder for å holde reinen borte fra sporet.

Dersom en reineier ønsker å flytte reinen fra en side av sporet til den andre, skal vedkommende varsle Jernbaneverket på et eget mobiltelefonnummer. Da vil saktekjøring på den aktuelle strekningen bli iverksatt, slik at toget kan stoppe tidsnok.

Med de tiltak som Jernbaneverket har igangsatt, ser jeg ikke grunn å pålegge særskilte krav om erstatning av ødelagte gjerder eller oppsett av nye gjerder, men forutsetter at Jernbaneverket vurderer dette i det enkelte tilfellet.