Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:562 (2002-2003)
Innlevert: 15.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 23.05.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Hydrobedriftene i Sognefjorden har levert store overskudd i svært mange år, og moderniseringsprosjektet i Høyanger vil f.eks. ha en internrente på 22 pst., mens Hydro sine egne krav er på 10 pst.
Hva vil næringsministeren gjøre som forvalter av det statlige eierskapet i Hydro, for å påvirke styret i Hydro til å vedta de lønnsomme moderniseringsprosjektene i Høyanger og Årdal?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Regjeringen er opptatt av å legge til rette for en videreutvikling av næringsmiljøet i Norge. Når det gjelder børsnoterte Norsk Hydro ASA forventes det fra alle aksjonærer at de investeringer som gjøres kan forsvares økonomisk. Dette er en forutsetning for at arbeidsplasser kan skapes og bevares i et langsiktig perspektiv.

Når det gjelder børsnoterte Norsk Hydro sin virksomhet i Høyanger og Årdal, opplyser Norsk Hydro at det på nåværende tidspunkt ikke har tatt stilling til hva som skal skje med verkene. Det Norsk Hydro har gjort er å igangsette arbeidet med en utredning som vil se på konsekvenser for både stenging og oppgradering av aluminiumshallene. Hydros prosjektgruppe skal også se på ringvirkningene for lokalsamfunnene dersom anleggene ikke blir erstattet med ny kapasitet. Prosjektgruppen som ble nedsatt i februar i år, består av personer fra både lokal ledelse og sentrale tillitsvalgte.

Styret i et aksjeselskap skal jobbe for alle aksjonærers interesser. Nærings- og handelsdepartementet må respektere aksjelovens bestemmelser om hvilke selskapsorganer som skal treffe forretningsmessige avgjørelser.

Dersom myndighetene som eier gjør forsøk på å instruere styret i et børsnotert selskap som Norsk Hydro om hvilke investeringer selskapet skal gjøre, vil det svekke tilliten til Norsk Hydro ASA som selskap, og Norge som investeringsland. Hydros muligheter til å tiltrekke seg kapital, foreta investeringer og trygge og utvikle arbeidsplasser i Norge kunne blitt skadelidende. I en større sammenheng vil en slik handlemåte også være egnet til å svekke tilliten til øvrige selskaper der staten har eierinteresser, og til Norge som lokaliseringsland for virksomheter og arbeidsplasser. Det beste bidraget departementet kan gi i saker som dette er å legge til rette for en næringspolitikk som gjør det lønnsomt for bedriftene å opprettholde arbeidsplasser i Norge.