Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:563 (2002-2003)
Innlevert: 16.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 27.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): I St.prp. nr. 53 (2002-2003) har det kommet frem at Forsvaret arbeider med å bygge testbane ved Sessvollmoen. I den forbindelse vil jeg minne om at det allerede er bygd et trafikksenter i Våler kommune som har kompetanse på opplæring, trening og glattkjøring med tyngre kjøretøyer.
Kan statsråden vurdere Norsk Trafikksenter for test og opplæring for Forsvaret for å unngå sløsing med Forsvarets midler?

Begrunnelse

Norsk Trafikksenter ble bevilget offentlige midler til bygging av senter. Norsk Trafikksenter har kapasitet til å påta seg oppgaver for Forsvaret. Bygging av testbane ved Sessvollmoen vil derfor være sløsing med offentlige midler.
Det skal nevnes at det i tilknytning til Norsk Trafikksenter er under bygging enda en glattkjøringsbane, som kan være klar fra høsten 2003. Restfinansiering her er ca. 8 mill. kr. Videre arbeider Norsk Trafikksenter med prosjekt Haslemoen, hvor planen er å etablere Nordens største og mest moderne kjøretekniske anlegg. Det interessante her er at nødvendig bygningsmasse er på Haslemoen leir. Her finnes tidsmessige verkstedbygg, garasjer og andre bygninger som behøves for å drive tungbilopplæring. Jeg stiller spørsmål ved den vurdering som ligger til grunn fra Forsvarets side, da Haslemoen leir ikke er tatt i betraktning i forbindelse med Forsvarets føreropplæring, i det minste da det gjelder glattkjøring/nødmanøvertrening.
Norsk Trafikksenter ønsker gjerne å samarbeide med Forsvaret da det gjelder føreropplæring, og med den kompetanse senteret har på dette området, synes det som sløsing av offentlige midler dersom det skal etableres et øvingsanlegg i tilknytning til Sessvollmoen.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Som en følge av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001) er Forsvarets kompetansesenter for vognførerutdanning etablert på Sessvollmoen. I Innst. S. nr. 342 (2000-2001) står det følgende: "Flertallet forutsetter at det parallelt utvikles kjøre- og øvingsfelt slik at dette ikke blir en begrensning for kvalitetsheving."

I dag benyttes ulike eksisterende tilbud i området, heriblant Norsk Trafikksenter på Våler, til ulike kjøreopplæringskurs. Dette gir ikke en tilfredsstillende opplæringssituasjon for Forsvaret. En egen bane ved Sessvollmoen, knyttet opp til den daglige bruken av simulatorer, vil gi langt mer effektiv opplæring. Blant annet pga. kortere reisetid, kan Forsvaret gi hver elev mer opplæringstid på egen bane. Det er viktig for satsingen på kjøretøyopplæringen i Forsvaret og det miljøet som bygges opp på Sessvollmoen, at det, som Stortinget forutsetter, nå etableres tilfredsstillende øvingsmuligheter.

Etablering av en egen øvingsbane ved Sessvollmoen er en forutsetning for å oppnå den kvaliteten som er nødvendig på Forsvarets kjøretøyopplæring. Tiltaket vil ikke medføre sløsing av offentlige midler, slik spørsmålsstilleren antyder. Investeringene vil gi reduksjoner i driftskostnadene, som forsvarer investeringene. Forsvarsdepartementet vil imidlertid ta endelig stilling til prosjektets lønnsomhet når dette legges frem for departementet.