Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:565 (2002-2003)
Innlevert: 16.05.2003
Sendt: 16.05.2003
Besvart: 20.05.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre den økonomiske situasjonen for årskullene som fullførte sin kunstutdannelse i årene 1998-2001, og vil statsråden opprette en tilleggsbevilgning slik at etableringsstipendet blir tilbakevirkende?

Begrunnelse

Kunstfagstipendet ble fjernet i 1997, og dette ble erstattet med et nytt etableringsstipend som ble opprettet i 2002. De fire årskullene som ble uteksaminert i perioden 1998-2001 fikk alle redusert stipend, hvorav de som fullførte i 2001 ble hardest rammet av dette kuttet. Norske studenter ved utenlandske kunstakademier mistet også kunstfagstipendet i 1998.
Disse årskullene med uteksaminerte studenter har fått dårligere økonomiske betingelser når de skal etablere seg som kunstnere, i forhold til andre årskull. Uten fast og stabil inntekt er det vanskelig for mange nyutdannede kunstnere å betjene sine studielån, eller forsøke å etablere seg som kunstner. Dette er en ugunstig situasjon både for kunstnere som risikerer arbeidsledighet, og for staten som har investert i disse studieplassene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Ved behandlingen av St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett om kvalitetsreformen i høyere utdanning, jf. Innst. S. nr. 337 (2000-2001) ble regjeringen bedt om å komme med et forslag til et etableringsstipend til kunstnere. Forslaget i stortingsmeldingen var at etableringsstipendet skulle avløse kunstfagstipendet som var gitt gjennom Statens lånekasse for utdanning. Forslaget om etableringsstipend ble lagt fram i budsjettet for 2002 under Kultur- og kirkedepartementets område og stipendet blir nå administrert via KKD.

Under behandlingen i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002) ble rammene lagt for etableringsstipendet. Flertallet i komiteen, som den gang besto av alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, la til grunn at stipendet skulle utbetales for avgangsstudenter våren 2002. Det går ikke fram at komiteen vurderte å gi stipendet til studenter fra tidligere kull.

Det vil ligge under kultur- og kirkeministerens ansvarsområde og vurdere å foreslå eventuelle ytterligere økonomiske ordninger for kunstnere.