Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:571 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 20.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvordan kan Vestfold politidistrikt nå målet om et mer synlig politi dersom det legges opp til et kutt på 34 politistillinger, og er det rimelig at turisme ikke er et av de objektive kriteriene som legges til grunn ved fordeling av stillinger mellom distriktene?

Begrunnelse

Vestfold politidistrikt er pr. i dag allerede i en meget anstrengt situasjon med hensyn til bemanning og ressurser. Torp Flyplass, som er Norges nest største når det gjelder antall utenlandsreiser, har krevd store ressurser over mange år, i tillegg har distriktet kommet svært uheldig ut etter fjorårets lønnsoppgjør, pga. en relativt sett stor andel eldre ansatte på etterforskningsavdelingen. Vestfold har derfor pr. i dag en underdekning på 4 mill. kr. Det synes ikke rimelig at de objektive kriteriene som er foreslått ikke omfatter turisme, i og med at slik tilstrømming av mennesker selvsagt medfører behov for økt bemanning.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som et ledd i arbeidet med politireformen, der ressursfordeling og stillingsfordeling er et sentralt tema, har Politidirektoratet fått utarbeidet en rapport med forslag til ny modell for fordeling av stillingshjemler i politi- og lensmannsetaten.

I forslaget til ny fordelingsmodell er fordelingen av stillinger til politidistriktene basert på objektive kriterier (ca. 90 pst. av den totale stillingsrammen) og på særskilte kriterier i det enkelte politidistrikt (ca. 10 pst. av den totale stillingsrammen). Basert på modellens kriterier påvises betydelige skjevheter i dagens fordeling av stillingsrammen i politi- og lensmannsetaten.

Politidirektoratet har anbefalt at fordelingsmodellen benyttes som utgangspunkt for fremtidig ressursfordeling i politi- og lensmannsetaten. Forslaget til fordelingsmodell og Politidirektoratets tilråding har nettopp kommet til departementet. Jeg har ikke tatt stilling til forslaget.

Jeg viser til at justiskomiteen har bedt om å bli orientert om den bemanningsplanen som vil bli lagt til grunn for politi- og lensmannsetaten. Fordelingsmodellen vil inngå som en del av en slik orientering overfor Stortinget om fremtidig bemanning i politi- og lensmannsetaten. Justisdepartementet vil komme tilbake til orienteringen i budsjettproposisjonen for 2004.