Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:577 (2002-2003)
Innlevert: 20.05.2003
Sendt: 21.05.2003
Besvart: 26.05.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva blir de økonomiske konsekvenser for revidert statsbudsjett 2003 og de to etterfølgende statsbudsjett som følge av avtalen om å flytte statlige tilsyn, og hvordan vil avtalepartnerne innarbeide disse konsekvensene i revidert statsbudsjett 2003?

Begrunnelse

I behandlingen av St.meld. nr. 17 Om statlige tilsyn har regjeringspartiene kommet til forlik med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. I dette forliket omtales bl.a. de ansattes vilkår og rettigheter. Det synes som om forliket legger opp til lite incentiv for videre bruk av de ansattes kompetanse og kunnskap og i stor grad støtter seg på kostbare tiltak uten motiverende faktorer.
Avtalen er naturligvis strålende for de ansatte, hvis målet er å sitte på baken og se TV resten av livet. Dette er en avtale som gir de ansatte i tilsynene mer enn noen andre arbeidstakere som eventuelt mister jobben. Det er ikke en avtale som gir incentiver for at samfunnet skal kunne ta i bruk den kompetanse de ansatte har, f.eks. om sjøsikkerhetsarbeid eller telekonkurranse. Avtalen sikrer dermed de ansatte uten å ta inn over seg at de også i fremtiden ønsker å bidra konstruktivt i samfunnet, med utgangspunkt i sin kompetanse og kunnskap.
Det finnes estimater som sier at en innføring av avtalen vil kreve minst 100 mill. kr allerede i revidert statsbudsjett 2003, og flere milliarder i løpet av de neste 4-5 årene. Det er ingen ting som tyder på at Regjeringen kommer til å finne inndekning for slike utgifter i revidert budsjett 2003. Dermed kan det oppstå en situasjon hvor avtalen om statlige tilsyn blir brutt før blekket er tørket.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: I 2003 vil det påløpe mindre planleggings- og oppstartskostnader knyttet til flytteprosjektene for de enkelte tilsyn. Disse kostnadene vil bli dekket innenfor departementenes totale rammer. Hoveddelen av kostnadene vil påløpe fra 2004. I tråd med hva jeg tidligere har fremholdt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, og i tråd med avtalen som er inngått mellom partifraksjonene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, vil Regjeringen i budsjettproposisjonen for 2004 beregne flytte- og omstillingskostnadene for de enkelte tilsyn og fremme forslag om økonomisk ramme for disse kostnadene.