Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:610 (2002-2003)
Innlevert: 26.05.2003
Sendt: 27.05.2003
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statnett vil kjøpe eiendommen "Flekken" på Åkerøy for 2,5 mill. kr, og har i leieperioden investert 10 mill. kr. Eiendommen er av en slik beskaffenhet at den neppe egner seg til kurs og konferanser for mer enn 15 personer. Statnett økte sin tariff 1. juli 2002 med økte kostnader for brukerne.
Mener statsråden småbrukskjøpet er i tråd med oppgavene Statnett er satt til å utføre?

Begrunnelse

Kraftnett meddeler i dag at Fædrelandsvennen har informasjon om Statnetts konferansested som få kjenner til. Statnetts brukerråd har ikke visst at det finnes et slikt sted.
I St.meld. nr. 22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap, beskrives statsforetaket som et foretak som skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Foretaket skal utføre de oppgaver det er pålagt i henhold til lovgivning og konsesjoner og skal for øvrig følge forretningsmessige prinsipper. Mange stiller spørsmålstegn ved at et monopolforetak går til kjøp av et småbruk på skattebetalernes regning, som anslagsvis kun rammer 15 personer. Det kan derfor ikke være særlig egnet til et kurs- og konferansesenter for Statnettkonsernets ansatte, som i 2002 var 785 personer.
Statnett øket sin tariff 1. juli 2002 med 25 pst. gjeldene for hele 2002. Dette skapte problemer for mange nettselskaper i Norge som ble tvunget til å føre kostnadene videre til bedrifter, institusjoner og befolkning. Mange setter spørsmålstegn ved om småbrukskjøpet er en offentlig oppgave, og hvilken samfunnsøkonomisk verdi dette har for Statnett.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Spørsmålet er overført til olje- og energiministeren.

De overordnede rammer for Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Statnett SF reguleres i statsforetaksloven. Videre legger reglementet for økonomiforvaltning og instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av bedrifter organisert etter lov om statsforetak rammer for departementets eieroppfølging av Statnett.

I henhold til statsforetakslovens § 23 om styrets myndighet hører forvaltningen av foretaket inn under styrets ansvar. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet. Et kjøp av eiendommen "Flekken" inngår som en del av foretakets foretningsmessige disposisjoner og faller inn under styrets ansvar.

Jeg har tillit til at Statnetts styre driver foretaket i tråd med statsforetakslovens bestemmelser og foretakets vedtekter.