Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:614 (2002-2003)
Innlevert: 27.05.2003
Sendt: 27.05.2003
Besvart: 04.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvorfor ble midlene til å bekjempe rus på "Plata" øremerket, hvilke eksterne aktører skulle delta i dette, og hva har blitt gjort i løpet av dette samarbeidet?

Begrunnelse

4 mill. kr ble øremerket til å bekjempe rus på "Plata" i forbindelse med handlingsplan for målrettet innsats mot narkotikamiljøet på "Plata". Det bes om en oversikt over hvilke krav man har satt til måloppnåelse, hvilke resultater man har oppnådd, og hvilke tiltak man har satt i verk.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Det har etablert seg store og tungt belastede oppholds- og omsetningsmiljøer i mange norske byer. Situasjonen er mest påfallende i Oslo på den såkalte "Plata", men det finnes tilsvarende arenaer også i andre byer, om enn i mindre målestokk. I Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005 er det fremmet ønske om å gjøre erfaringer og utvikle anbefalte tilnærmingsmodeller i Oslo som kan tilpasses og anvendes i andre kommuner. Av denne grunn, og av hensyn til Oslo/Oslo-regionens spesielle situasjon, ble det ansett naturlig med statlig involvering.

Av de midler som ble avsatt i forbindelse med gjennomføringen av Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer, fikk Justisdepartementet 4 mill. kr for å sikre gjennomføring av de særskilte oppgaver politiet har i forbindelse med situasjonen på "Plata".

Tiltaksplanen for alternativer til rusmiljøene i sentrum har vært et samarbeid mellom fem forskjellige departementer, samt Oslo kommune. I denne tiltaksplanen er det spesielt pekt på viktigheten av at man samarbeider på tvers av de forskjellige involverte etater, og at man i minst mulig grad får brudd i tiltakskjeden. Oslo kommune, omkringliggende kommuner og Oslo politidistrikt samarbeider i de aktuelle problemstillingene som "Plata" representerer.

Politimesteren i Oslo har utarbeidet en egen handlingsplan, som er bygget på bl.a. tiltaksplanen for rusmiljøene i sentrum. Planenes hovedmålsetting er å bidra til at hardt belastede narkomane kan få et behandlingstilbud. Videre skal det fortsatt satses på å hindre rekruttering og avdekke bakmenn. Innsatsen mot brukerne skal tones ned. Politienhetene som har et naturlig ansvar for "Plataproblematikken" skal involveres i den operative innsatsen ute og oppfølgingsarbeidet inne. I tillegg til "Plata" skal omkringliggende salgs- og trekkområder for de narkomane også omfattes av den målrettede innsatsen.

Oslo politidistrikt har siden 3. februar 2003 hatt målrettet innsats på "Plata". Det er pågrepet en rekke personer i besittelse av narkotika. Til sammen er det pågrepet og kontrollert 408 personer. I tillegg er det pågrepet en rekke personer (barn) under 18 år, til sammen 197 personer. Oslo politidistrikt har i perioden transportert ni mindreårige til bopel. 30 mindreårige personer er hentet av foreldre ved politiposten ved Oslo politidistrikt. I tillegg er mindreårige personer overført til barnevernsvakten. Det er fremdeles for tidlig å treffe endelige konklusjoner basert på de erfaringer som er gjort.

Oslo politidistrikt har etablert samarbeid med Rusmiddeletaten i Oslo, RME. Det avholdes møter 1-2 ganger hver måned for å utveksle erfaringer og gjensidig informasjon.