Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:619 (2002-2003)
Innlevert: 28.05.2003
Sendt: 30.05.2003
Besvart: 05.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statsråden bes å opplyse konkret hvor store investeringer i nettiltak som var forutsatt for henholdsvis Nyhamna og Tjeldbergodden da ilandføringsvalget til Ormen Lange ble gjort i lisensen, og hvor stor del av disse investeringene det var forutsatt skulle dekkes av utbyggingsprosjektet på de to stedene?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål datert 20. mai 2003 om bl.a. kostnader ved kraftframføring til Ormen Langes ilandføringssted og statsrådens svar 26. mai. Han svarer: "I sammenlikningen av de aktuelle ilandføringsstedene var estimerte kostnader for nettiltak inkludert i investeringskostnadene for hvert sted." Videre sier han: "Det vises til at investeringskostnadene for hvert av stedene er kommunisert både i konsekvensutredningen for Ormen Lange og i min redegjørelse for Stortinget i spørretimen 13. november 2002." Det på tross av dette er det usikkerhet om størrelsen på kostnadene til offentlig infrastruktur. Disse er ikke berørt konkret verken i konsekvensutredningen eller i statsrådens orientering til Stortinget i spørretimen 13. november 2002. En nærmere detaljering av dette, eller utdypning med konkrete referanser til konsekvensutredningen eller underliggende dokumenter vil bidra til å legitimere valget av ilandføringssted og eventuelle offentlige infrastrukturkostnader som følge av prosjektet.
I OEDs brev til Norsk Hydro av 12. juli 2002, der OED godkjenner at bare Nyhamna skal konsekvensutredes, ble utbyggingsoperatøren pålagt at det i konsekvensutredningen skulle gjøres grundig rede for den prosessen som førte fram til lisensens valg av ilandføringssted.
I konsekvensutredningen er dette pålegget besvart i kapittel 3, sidene 29-40. Det går her klart fram av konsekvensutredningen at vurderinger av infrastruktur inkludert framføring av kraft er vurdert, bl.a. "med henblikk på økonomi"(side 32). I tabellen på side 30 er "infrastruktur" oppført under "Faktorer som ble vurdert". På side 32 står følgende: "Vurderingene knyttet til kraftledninger er gjort i regi av Ormen Lange-prosjektet med nær kontakt og innspill fra Statnett, NVE og regionale nettselskaper. Etter at stedsvalget var besluttet av rettighetshaverne ble dette arbeidet videreført i regi av Statnett." Vurderinger av kostnader ved framføring av kraft til de ulike alternativene har altså blitt gjort, men det er ikke gitt noen opplysninger om resultatet av vurderingene i form av konkrete investeringsbehov eller fordelingen mellom prosjektet og det offentlige for disse. Statsråden uttalte i spørretimen 13. november 2002 bl.a. følgende: "I henhold til tall fra Norsk Hydro er det om lag 1,5 mrd. kr høyere investeringskostnader for prosjektet ved ilandføring til Tjeldbergodden enn til Nyhamna." Siden dette er et vesentlig argument for stedsvalget er det avgjørende å få avklart hvor stor del av lisensens beregnede investeringsforskjell for de to alternativene som relaterer seg til framføring av kraft og hvorvidt investeringsforskjellen er annerledes for det offentlige.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Vurderinger vedrørende nettiltak ved valg av ilandføringssted

I forbindelse med valg av ilandføringssted for gass fra Ormen Lange ble det etablert systemkrav for kraftforsyning til hvert av de aktuelle ilandføringsstedene. Prosjektet identifiserte et behov for en 300 kV hovedforsyning til et gassbehandlingsanlegg for Ormen Lange og en reserveløsning på 132 kV.

Den samfunnsmessige kostnaden for nettiltak for henholdsvis Nyhamna og Tjeldbergodden ble beregnet til 570 mill. kr og 430 mill. kr. Forskjellen i samfunnsmessige kostnad mellom Nyhamna og Tjeldbergodden ble således beregnet til 140 mill. kr.

I beregningene av totale investeringer for prosjektet for de to alternativene ble det lagt til grunn at halvparten av disse investeringene skulle dekkes av Ormen Lange-prosjektet. Ut fra dette ble det lagt til grunn 285 mill. kr i nettiltak for Nyhamna og 215 mill. kr for Tjeldbergodden. Således er det inkludert 70 mill. kr høyere kostnad for nettiltak for Nyhamna enn for Tjeldbergodden i sammenlikningen mellom de totale investeringene for hvert av stedene.

Videre utredningsarbeid etter stedsvalget

I etterkant av stedsvalget har Statnett vurdert alternative muligheter for forsterkning av kraftnettet til Nyhamna og regionen for øvrig. På denne bakgrunn er det vurdert som hensiktsmessig med en 420 kV-ledning istedenfor en 300 kV ledning fra Istad til Nyhamna. Videre planlegges det en ledning fra Ørskog til Nyhamna. Sistnevnte ledning vil tilfredsstille behovet for reserveforsyning til gassbehandlingsanlegget. For Nyhamna-alternativet ble det lagt til grunn ved valg av Nyhamna som ilandføringssted at nettiltakene i forbindelse med reserveforsyningen hovedsakelig var på strekningen fra Istad til Tornes og Nyhamna. Nettiltaket som nå planlegges er således mer omfattende enn det som ble lagt til grunn ved stedsvalget.

Ledningen fra Istad til Tornes og videre til Nyhamna samt en transformatorstasjon på Nyhamna vil være entydig utløst av etablering av et gassbehandlingsanlegg på Gossen. Ledningen vil være hovedforsyningen til anlegget. Ledningen vil i tillegg til å forsyne gassbehandlingsanlegget være svært viktig for det lokale forbruket i området.

Ledningen som planlegges fra Ørskog til Nyhamna vil ikke kunne forsvares alene av et gassbehandlingsanlegg på Nyhamna. Nyttevirkningene for forbrukerne på Sunnmøre og i Romsdal er sammen med nytten for Ormen Lange-anlegget det som til sammen forsvarer investering i en slik forbindelse. Denne forbindelsen sammen med andre konsesjonssøkte tiltak vil gi en ringforbindelse i Møre og Romsdal og således sikre kraftforsyningen til hele fylket. I tillegg vil forbindelsen fjerne og utsette fremtidig investerings- og vedlikeholdsbehov i eksisterende nett.

Ifølge Statnett er samlet investering for nettiltakene som sees i forbindelse med etablering av Ormen Lange på Nyhamna anslått til om lag 1 100 mill. kr. Statnett har beregnet investeringskostnadene som utgjør selve hovedforsyningen til Ormen Lange-anlegget til i overkant av 400 mill. kr.

Ledning fra Trollheim til Tjeldbergodden

Når det gjelder den forhåndsmeldte ledningen på strekningen fra Trollheim til Tjeldbergodden, har dette tiltaket utgangspunkt i et planlagt gasskraftverk på Tjeldbergodden. Statnett opplyser at et gassbehandlingsanlegg imidlertid vil kunne kreve mer omfattende stasjonsløsninger enn et gasskraftverk på Tjeldbergodden og at nettiltak følgelig vil kunne bli høyere enn de 250 mill. kr som er angitt i forhåndsmeldingen.