Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:620 (2002-2003)
Innlevert: 28.05.2003
Sendt: 30.05.2003
Besvart: 06.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva kan helseministeren gjøre for å sikre at styrene ved helseforetakene blir mer lydhøre overfor brukerne sine synspunkter på det totale servicetilbudet de møter i våre sykehus?

Begrunnelse

Pasienter, pårørende og besøkende ved sykehuset i Ålesund har de senere år klaget på parkeringsforholdene ved sykehuset. Brukerutvalget for Helse Sunnmøre har tatt saken opp med ledelsen i Helse Sunnmøre to ganger, uten at forholdene har bedre seg. Brukerne ønsker det tidligere betalingssystemet for sykehuset tilbake, som fungerte slik at brukeren betalte ved endt parkering/kjøring av anlegget, beregnet ut fra hvor lang tid parkeringen varte.
Sunnmørsposten har ved flere anledninger fulgt opp saken, og vist til at dagens betalingssystem skaper problemer både for besøkende som betaler med kort og de som ønsker å betale kontant.
Pasienter og pårørende forteller til Sunnmørsposten at de føler seg utnyttet av parkeringssystemet. Kontantbetaling må forskutteres, noe som er vanskelig spesielt for dagpasienter og pårørende. Mange legger på ekstra med mynter fordi de ikke vet hvor lenge de blir på sykehuset. Andre feilberegner, noe som fører til parkeringsbøter. Brukere som benytter kredittkort, opplever ofte at betalingsautomaten ikke registrerer riktig. I mange tilfeller har dette ført til at automaten ikke registrerer utlogging og fortsetter derfor å tappe den besøkendes konto i flere dager. Opplevelsene er mange og negative. Spørsmålsstiller mener at slike parkeringsordninger for pasienter, pårørende og besøkende ved norske sykehus er uakseptable, og jeg tillater meg derfor å stille dette spørsmålet til helseministeren.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I spørsmålet er det tatt konkret utgangspunkt i parkeringsforholdene ved sykehuset i Ålesund (Helse Sunnmøre HF Ålesund sjukehus), der brukerutvalget for Helse Sunnmøre HF opplever ikke å ha fått gjennomslag for sine synspunkter og ønsker.

Jeg vil nedenfor komme tilbake til det konkrete utgangspunktet for spørsmålet, men først gi uttrykk for mitt sterke ønske om brukermedvirkning, på et mer generelt grunnlag.

Regjeringen har også uttrykt klare forventninger til brukermedvirkning, sist i RNB der vi fremhever at gode helsetjenester er avhengig av at de tjenesteytende virksomhetene har tillit i befolkningen. Åpenhet er en viktig forutsetning for å vinne tillit og å skape trygghet for befolkningen. Det er også en viktig forutsetning for innsyn, debatt og medvirkning. Med dette som bakgrunn må åpenhet være et viktig element i praktiseringen av sykehusreformen og det statlige eierskapet til sykehusene. Helsedepartementets utgangspunkt er at åpenhet og gode dialoger med det samfunn som skal betjenes, er en forutsetning for at foretakene skal vinne den tillit som virksomheten er avhengig av. Dette er et viktig grunnlag for de rammebetingelser som lovgivningen setter, og for det mål som settes på området.

Det er stilt klare krav til åpenhet og medvirkning fra Helsedepartementets side til måten styrene og foretakene utfører sine oppgaver på. Dette ble understreket ved innføringen av reformen og i senere drøftinger i Stortinget. Kravene er tatt inn i styringsdokumentene til de regionale helseforetak og følges opp av disse overfor helseforetakene.

I styringsdokumentene for 2003 til de fem regionale helseforetakene er det for øvrig uttrykt et meget klart krav om brukermedvirkning, bl.a. gjennom brukerutvalg i samtlige helseforetak. Dette er fulgt opp av helseforetakene. For å sikre at brukerutvalgene blir reelt rådgivende for styrene har de fleste brukerutvalgene valgt å legge sine møter i forkant av styremøtene, slik at brukersynspunktene fanges opp og følger saksdokumentene når disse oversendes styret. Dersom det oppstår en situasjon der brukerutvalget ikke er fornøyd med administrasjonens avgjørelser, kan leder for brukerutvalget i tillegg be om at saken settes på dagsorden i styret.

Helsedepartementets vurdering er at det har skjedd en positiv utvikling i helseforetaksgruppen i retning av å praktisere større åpenhet. Det er også etablert faste kontakter mellom brukere og lokale politiske organer. Dette betyr ikke at behovet for ytterligere utviklingsarbeid er opphørt. Foretakene er ikke ferdig etablerte, og det legges vekt på at også i den kommende perioden vil det fra Helsedepartementets og foretakenes side være et prioritert formål å gjennomføre tiltak som kan gi større åpenhet, bedre dialog og samarbeid med alle aktuelle grupper i det samfunn som skal betjenes. Helsedepartementet vil følge og evaluere utviklingen og komme tilbake til dette i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Den konkrete saken som er omtalt i begrunnelsen for spørsmålet, parkeringsforholdene ved Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus, er forelagt Helse Midt-Norge. I deres tilbakemelding til meg opplyser Helse Midt-Norge at den någjeldende parkeringskontrakten har varighet fra 1. februar 2001 til 31. januar 2004. Helse Sunnmøre har opplyst Helse Midt-Norge om at en før det tidspunktet vil ta hele parkeringsordningen opp som sak i brukerutvalget og i styret for helseforetaket.

I det som er omtalt ovenfor, ligger at jeg ser en positiv utvikling, men jeg forventer samtidig klart en stadig mer aktiv dialog mellom helseforetakene og ulike brukergrupper, og da spesielt brukerutvalgene. Disse kan utgjøre et nyttig korrektiv særlig i endrings- og omstillingsprosesser, og brukerutvalgene vil med sitt ståsted være viktige for å ivareta pasientperspektivet.