Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:630 (2002-2003)
Innlevert: 03.06.2003
Sendt: 04.06.2003
Besvart: 06.06.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Kan utenriksministeren bekrefte at spørsmålet om en fortsettelse med institusjonen med Østersjørådets kommissær og de tilknyttede aktiviteter er satt på dagsordenen for ministerrådsmøtet i Østersjørådet den l0. juni 2003, og vil han i så fall bekrefte at den norske regjering vil arbeide aktivt for å beholde en selvstendig kommissær?

Begrunnelse

Østersjørådets kommissær skal fremme og overvåke menneskerettighetene i de 11 medlemslandene. Det er siden institusjonen ble opprettet gjort meget for minoritetenes rettigheter i medlemslandene, bl.a. er det mulighet for individuell klageadgang direkte til kommissæren. Selv om EUs utvidelse betyr at de fleste av Østersjølandene i løpet av kort tid vil være medlemmer av EU, er dette et arbeid det fortsatt er bruk for, og Østersjørådet er det eneste nordeuropeiske mellomstatlige samarbeid som også omfatter Russland.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: "Styrking av det sivile samfunn" er tittelen på ett av fire hovedpunkter på sakskartet for Østersjørådets utenriksministermøte i Bjørneborg 10. og 11. juni. Kommissær Helle Degn vil innlede til ordskifte om emnet og dette vil gi en utmerket anledning til å drøfte aktiviteter tilknyttet hennes kontor.

Spørsmålet om en videreføring av institusjonen er imidlertid ferdigbehandlet. Det er allerede besluttet å forlenge institusjonens mandat og kommissær Helle Degns tjenesteperiode med tre måneder. Deretter vil stillingen bli nedlagt.

Ingen av medlemslandene hadde innsigelser mot forslaget om nedleggelse som ble fremsatt av det finske formannskapet. Degn ble informert om beslutningen i brev fra Finlands utenriksminister den 16. mai.

Norsk holdning har vært basert på vår sterke anerkjennelse av den fortjenestefulle innsats som kommissær Helle Degn og hennes forgjenger Ole Espersen har lagt ned gjennom 10 år. I løpet av denne perioden har regionen gjennomgått store positive forandringer. I seg selv gir det grunn til løpende å vurdere hvordan det institusjonelle samarbeidet i regionen bør fortsette.

Det gode grunnlaget som er lagt av kommissæren, vil kunne videreføres bl.a. i Østersjørådets arbeidsgruppe for demokratiske institusjoner. Dette viktige arbeidet dekkes også opp i andre regionale organisasjoner som Europarådet, i OSSE og innenfor rammen av samarbeidet i EU og innenfor EU-Russlandsdialogen.