Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:636 (2002-2003)
Innlevert: 04.06.2003
Sendt: 05.06.2003
Besvart: 24.06.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Domstolsadministrasjonen i Trondheim har besluttet at Mandal tingrett skal nedlegges fra 1. januar 2004, og at domstolsfunksjonen skal overføres til Kristiansand. I Kristiansand er imidlertid rettens kapasitet sprengt, og sorenskriveren forutsetter at den må leie rettslokaler for å kunne ta unna sakene fra Mandal.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre sentral detaljstyring, og kan han tillate tingretten å leie lokaler i Mandal slik at rettstjenestetilbudet der opprettholdes?

Begrunnelse

Som et resultat av domstolsreformen, risikerer vi nå en tilnærmet fullstendig rasering av rettstjenestetilbudet til Mandal-regionens befolkning. Ved en overføring til Kristiansand tingrett, vil to dommerstillinger, fem politijuriststillinger og antakeligvis flere sivile jurister forsvinne fra byen. Sorenskriveren i Kristiansand oppfatter at Domstolsadministrasjonens pålegg krever at han må leie nye lokaler i Kristiansand. En praktisk løsning ville imidlertid være å akseptere en lokal filial av Kristiansand tingrett i Mandal, slik at rettslokalet leies i Mandal. Slik kan det lokale rettstilbudet opprettholdes med det vesentlige av fagmiljøet intakt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden ble behandlet av Stortinget 21. mai 2001. Stortinget vedtok da at dagens 92 domstoler i første instans skulle reduseres til 66. I Stortingets vedtak lå også en beslutning om sammenslåing av tingrettene i Kristiansand og Mandal. Stortinget besluttet videre at den nye Kristiansand tingrett skulle lokaliseres til Kristiansand. Sammenslåingstidspunktet ble senere fastsatt til 1. januar 2004.

Jeg har forelagt saken for Domstolsadministrasjonen og på bakgrunn av deres svar kan jeg opplyse:

En sentral oppgave for Domstoladministrasjonen er å sørge for at de forestående strukturendringene i førsteinstansdomstolene gjennomføres på en god og formålstjenlig måte i tråd med Stortingets beslutninger. Det vil derfor ikke være aktuelt å opprette en filial av den sammenslåtte Kristiansand tingrett i Mandal. I samsvar med Stortingets beslutninger medfører dette at de ansatte i den nye domstolen vil få sitt kontorsted i Kristiansand.

Det vil imidlertid være opp til Domstolsadministrasjonen å bestemme om å utnytte eksisterende rettssaler i Mandal ut 2006, idet leiekontrakten utløper ved utgangen av dette året. Dersom denne løsningen blir valgt, vil det bli foretatt en evaluering av ordningen, hvor det blant annet vil bli lagt vekt på faktisk bruk av rettssalene sammenholdt med de totale kostnadene for Kristiansand tingrett.