Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:70 (1997-98)
Innlevert: 05.02.1998
Sendt: 06.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Etter initiativ av NITO deltar 4 grunnskoler, deriblant Rosenborg skole i Trondheim, i et nasjonalt prosjekt kalt "Teknologi i skolen". Til nå har prosjektet stort sett vært drevet av midler som næringslivet og NITO har stilt til rådighet.Vi statsråden bidra til å sikre økonomien i prosjektet over en treårsperiode ved å stille offentlige midler til rådighet?"

Begrunnelse

Prosjektet "Teknologi i skolen" koordineres av en styringsgruppe med Svein Briså fra NITO som leder, og har som hensikt å fremme teknologiundervisningen i skoleverket. Bakgrunnen for initiativet er økende bekymring i næringslivet og i skoleverket over manglende rekruttering til teknologirettet utdanning. Konsekvensene av dette kan bli at Norge om kort tid vil ha stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i teknologiyrker. Dette kan ramme landet sterkt, siden bl.a. mye av den eksportrettede industrien baseres på teknologiske produkter. Tendensen i det videregående skoleverket er at stadig flere velger bort realfagene, og særlig gjelder dette jentene.
Prosjektet tar sikte på å vekke interessen for teknologi på et tidlig stadium, og erfaringer så langt er positive.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål fra representanten Siri Frost Sterri.

"Teknologi i skolen" er et prosjekt initiert av NITO med deltakelse av 4 grunnskoler. Hensikten med prosjektet er å øke elevers interesse for og innsikt i teknologi. Prosjektet har i stor grad hentet impulser fra England, og opplegget har meget til felles med det engelske faget "Design and Technology". Men jeg ser gjerne at slike prosjekter også henter impulser fra våre nordiske granneland.

Både Sverige og Danmark har teknikk eller teknologi som fag, og internasjonalt er det stadig større oppmerksomhet om dette fagområdet. Det som karakteriserer fagområdet, er den store bredden og variasjonen fra land til land. Norge har et nært samarbeid med de andre nordiske landene på utdanningsområdet. Matematikk, naturvitenskap og teknologi var i fjor nordisk satsingsområde og tema på en nordisk ministerkonferanse i Bergen.

For Norge er det viktig å finne en form og et omfang på arbeidet med teknologi som er i tråd med læreplanverket for grunnskolen. Teknologi er tatt opp i generell del av læreplanverket, det er nevnt som et kunnskapsområde på tvers av fagene og det er tatt opp i mål og hovedmomenter i flere fag. Teknologi er derfor et fagområde som egner seg godt for temaorganisering og prosjektarbeid.

Prosjektet "Teknologi i skolen" er et godt og nyttig tiltak for å skaffe til veie erfaringer på fagområdet, og departementet har derfor støttet prosjektet økonomisk i 1998. Jeg stiller meg positiv til fortsatt støtte, men med nødvendige forbehold både om hvordan prosjektet utvikler seg og om Stortingets godkjenning.