Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:639 (2002-2003)
Innlevert: 05.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 13.06.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil finansministeren vurdere å fremme forslag om endringer i merverdiavgiftsloven § 70 som kan gi åpning for fritak for merverdiavgiften i spesielle og avgrensede tilfelle for aktivitet knyttet til humanitære og sosiale formål, samt på en slik bakgrunn foreta en ny vurdering av søknaden fra Norsk Folkehjelp om slikt fritak?

Begrunnelse

Det vises til søknad fra Norsk Folkehjelp gjennom advokatfirmaet KPMG Law om fritak for merverdiavgift som er påløpt i forbindelse med salg av diverse utstyr og inventar som var en gave fra Kronprinsesse Märtha Institutt og Sophies Mindre i forbindelse med flyttingen av disse institusjonene.
Finansdepartementet har i brev av 20. mai 2003 avslått søknaden med begrunnelsen at merverdiavgiftsloven § 70 etter departementets syn ikke hjemler adgang for fritak i dette tilfellet. De vises også til at ikke tidligere er innvilget fritak for hjelpeorganisasjoner etter denne paragrafen, bortsett fra hjelpesendinger til utlandet, hvor bestemmelsen åpner for dispensasjon fra legitimasjonskravet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Utgangspunktet er at det ved omsetning av alle varer skal beregnes merverdiavgift. Regelverket skiller som hovedregel ikke mellom nye og brukte varer.

Merverdiavgiftsplikten er heller ikke betinget av hvilke formål overskuddet skal brukes til eller at overskuddet bl.a. skyldes frivillig innsats. Det betyr at omsetning av avgiftspliktige varer kan utløse avgiftsplikt også for frivillige organisasjoner på lik linje med alminnelige næringsdrivende. Det er imidlertid gitt en rekke lettelser i merverdiavgiftregelverket for slike organisasjoner. Blant annet skal registrering i avgiftmanntallet først skje når omsetningen har oversteget 140 000 kr i en periode på 12 måneder (alminnelig beløpsgrense er 30 000 kr). Det er også gjort unntak for helt kortvarige arrangementer, samt for omsetning av gjenstander til ubetydelig verdi. Omsetning som ikke omfattes av de lempinger som er gitt, vil på vanlig måte være avgiftspliktig.

Når det gjelder merverdiavgiftsloven § 70, åpner den for at avgiftsmyndighetene kan frita fra merverdiavgiftsplikten dersom det foreligger særlige forhold. Formålet med bestemmelsen er å tjene som en sikkerhetsventil når man står overfor en situasjon som ikke har vært overveid av lovgiver og hvor nektelse av å lempe på avgiften vil gi en utilsiktet virkning. At omsetning av avgiftspliktige varer kan utløse registrerings- og avgiftsplikt også for frivillige organisasjoner på lik linje med alminnelige næringsdrivende, er ikke en slik utilsiktet virkning av loven. Avgiftsplikten følger i disse tilfellene av lovens hovedregel.

De hensyn som ligger bak bestemmelsen tilsier at den ikke skal benyttes til å tilgodese formål utenfor loven, som for eksempel sosiale, kulturelle og humanitære formål. Det foreligger derfor en fast og langvarig praksis for at bestemmelsen ikke skal anvendes til fordel for slike formål. Selv om jeg har forståelse for at avgiftsplikten kan oppleves som urimelig i et tilfelle som dette, kan jeg likevel ikke se at det er grunnlag for å endre denne praksisen.