Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:647 (2002-2003)
Innlevert: 06.06.2003
Sendt: 06.06.2003
Besvart: 13.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når de regionale helseforetakene bygger nye sykehus eller bygger nye deler/fornyer gamle sykehus, skal de også ha inn luftsmitteisolat.
Stiller helseforetakene da spesifikke krav som for eksempel ISO 14644 standard til de nye luftsmitteisolatene som utbyggeren må holde seg til, og hvordan kvalitetssikres utformingen av disse byggene under byggeprosessen?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: La meg innledningsvis presisere at det representanten Rui indirekte opplyser, er korrekt. Det er nå helseforetakene som har ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til å isolere pasienter som trenger dette. Dette følger av de allmenne kravene, knyttet til ansvaret for at virksomheten utøves på forsvarlig vis, og det "sørge for"-ansvaret som de regionale helseforetakene har for befolkningen i regionen.

Vi fikk de første nasjonale anbefalinger om isolering av pasienter i sykehus i 1980, fra det daværende Helsedirektoratet. Disse anbefalingene ble revidert i 1988, og de har siden vært et hjelpemiddel i arbeidet med å forebygge smittespredning i norske sykehus.

Endringer i infeksjonspanoramaet, blant annet en økt forekomst av multiresistente mikroorganismer og flere nyoppdagede infeksjonssykdommer, har gjort det nødvendig å oppdatere retningslinjene. På oppdrag fra Statens helsetilsyn opprettet Norsk forum for sykehushygiene i 1996 en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene. Utkastet til reviderte retningslinjer var på bred høring i fagmiljøene.

I 2002 ble ansvaret for de reviderte retningslinjene overført fra Statens helsetilsyn til Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med omorganisering av den statlige helseforvaltningen. Utkastet til retningslinjer ble bearbeidet videre i et nært samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, og det ble deretter sendt på høring. Utkastet er for øvrig allment tilgjengelig via Internett, på adressen http://www.fhi.no/publ/horinger/isol.doc. Høringsuttalelsene gjennomgås nå, med sikte på endelig ferdigstilling av veilederen.

Omtalen av krav til isolater for luftsmitte (kalt isolat med sluse og spesiell ventilasjon, eget toalett, dusj og dekontaminator, og eventuelt med eget desinfeksjonsrom) i dette utkastet til veileder inkluderer blant annet egne punkt omkring pasientrommet, sluse inn til dette, krav til toalett, dusj og dekontaminator, bad, egne desinfeksjonsrom samt særskilte krav til ventilasjon av et luftsmitteisolat. Det gis også egen omtale av krav til isolat med direkte inngang fra terreng. Det er ikke formulert noe krav at en skal følge én spesifikk standard (som for eksempel ISO 14644). Jeg vil imidlertid sikre at dette blir belyst som en særskilt problemstilling før veilederen ferdigstilles.

Denne aktuelle veilederen fokuserer på de rent tekniske forhold i forbindelse med isolering, fordi det er behov for avklaring på dette feltet, noe det stilte spørsmålet også bekrefter. Men jeg vil benytte også denne anledningen til å minne om at omsorg for de pasientene som må isoleres pga. infeksjon, bør og skal omfatte mye mer. Det å ha en infeksjon som nødvendiggjør isolering, kan oppleves som et traume eller en livskrise. Det er viktig at helsetjenestens tilbud er helhetlig, at pasientens verdighet ivaretas, og at det gis støtte til pasientens egen mestring og til de pårørende.