Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:670 (2002-2003)
Innlevert: 13.06.2003
Sendt: 16.06.2003
Besvart: 26.06.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Som kjent skylder staten kommunene penger i forbindelse med lønnsoppgjøret for lærerne i 2002. I kommuneproposisjonen for 2004 er det foreslått en kompensasjon på 240 mill. kr som skal utbetales neste år. Problemet for mange kommuner er imidlertid at den forsinkede overføringen medfører at tjenestetilbudet må reduseres i påvente av disse pengene.
Synes statsråden at kommuner skal måtte redusere sitt tjenestetilbud fordi staten er forsinket med utbetalingen av disse pengene?

Begrunnelse

Tilbakemeldinger tyder på at mange kommuner må redusere sitt tjenestetilbud fordi pengene i forbindelse med lønnsoppgjøret for lærerne i 2002 ennå ikke er blitt overført. Spørsmålet som blir stilt er bl.a. om kommunene må dekke inn hele dette underskuddet i år, eller om den enkelte kommune f.eks. kan søke om å få disse pengene utbetalt i år.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I oktober 2001 ble det inngått tariffavtale mellom staten og lærerorganisasjonene som blant annet innebar at alle lærere og skoleledere fikk ett lønnstrinn pr. 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn pr. 1. august 2002. Avtalen er omtalt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2001-2002). På grunnlag av nye data har Utdannings- og forskningsdepartementet høsten 2002 etterberegnet de økonomiske virkningene av avtalen. Merkostnaden av avtalen er beregnet til 137 mill. kr.

Tilskudd til seniortiltak ble innlemmet i rammetilskuddet fra 1. januar 2003. Seniortiltakene innebærer at leseplikten for lærere som er 58 år og eldre ble redusert med 6 pst., hvorav 1 pst. fra 1. januar 2002 og 5 pst. fra 1. august 2002. På bakgrunn av ny statistikk fra Statens tjenestemannsregister for skoleverket pr. 1. oktober 2002 har Utdannings- og forskningsdepartementet beregnet merkostnadene ved seniortiltakene til ytterligere 103,6 mill. kr for kommunesektoren.

I kommuneproposisjonen 2004 er det lagt opp til at kommunesektoren kompenseres for de beregnede merkostnadene på totalt 240,6 mill. kr i budsjettet for 2004. Midlene kan derfor ikke utbetales i 2003. Kommuner som er i en spesielt vanskelig situasjon har anledning til å søke om forskudd på rammetilskudd for 2004. Eventuell søknad må sendes via fylkesmannen.