Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:673 (2002-2003)
Innlevert: 16.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Besvart: 23.06.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statkraft søker nå om tillatelse til å bygge et lokalt settefiskanlegg for å oppfylle pålegget fra Direktoratet for naturforvaltning om utsetting av settefisk i Surnavassdraget. Settefiskanlegget ønskes plassert ved Rossåa.
Mener statsråden at dette vil være i tråd med intensjonene i Stortingets vedtak om opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å forhindre at lakseunger til utsetting i et nasjonalt laksevassdrag produseres utenfor vernesonen?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 25. februar 2003 å opprette nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, for å gi et utvalg av de viktigste villaksbestandene en særskilt beskyttelse. I tillegg til å sikre en særskilt beskyttelse mot skadelige inngrep, skal disse bestandene også bli prioritert i det generelle arbeidet med å styrke laksebestandene. Dette gjelder også i forhold til tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I den forbindelse vet vi at flytting av fisk fra ett vassdrag til et annet, medfører stor risiko for spredning av sykdom og parasitter. Samtidig er det særlig viktig at settefisken preges av vannet fra det vassdraget som det skal tilbake til etter beitevandring ute i Atlanterhavet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet om etablering av et eget kultiveringsanlegg for Surna har sin bakgrunn i et pålegg gitt i 1998 fra Direktoratet for naturforvaltning. Pålegget er en direkte følge av den nåværende kultiveringsstrategien, som innebærer at det ikke kan flyttes fisk mellom nærmere definerte kultiveringssoner. For Surnas del innebærer dette at dagens praksis med utsetting av fisk fra anlegget i Gaulas nedbørfelt ikke kan opprettholdes i fremtiden.

Rent generelt vil status som nasjonalt laksevassdrag være viktig ved vurdering av hvilke tiltak og aktiviteter som kan tillates i slike vassdrag. Når det gjelder etablering av kultiveringsanlegg, er det blant annet nødvendig å vurdere fordeler og ulemper ved lokalisering i eller utenfor nedbørfeltet til nasjonale laksevassdrag.

På denne bakgrunn vil jeg derfor be Direktoratet for naturforvaltning om å vurdere både spørsmålet om videre kultiveringsstrategi for Surna og om det er behov for særskilte retningslinjer for kultivering i nasjonale laksevassdrag. Inntil disse spørsmålene er avklart, vil det ikke være naturlig å ta stilling til den konkrete søknaden som nå ligger til behandling hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.