Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:674 (2002-2003)
Innlevert: 16.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 25.06.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvordan vil miljøvernministeren følge opp det norske engasjementet i Verdensbankens Karbonfond (Prototype Carbon Fund, PCF) etter at det har blitt kjent at et av de største prosjektene i porteføljen er svært langt fra å bidra til bærekraftig utvikling, og at selskapet Plantar har benyttet tvilsomme metoder for å omgå kritikk, og vil miljøvernministeren på denne bakgrunn anbefale PCF å trekke sitt engasjement i Plantar?

Begrunnelse

Både Statoil, Hydro og Miljøverndepartementet har kjøpt andeler i Verdensbankens Prototype Carbon Fund, PCF. Hensikten var å skaffe kunnskap om karbonmarkedet og den rene utviklingsmekanismen (CDM) gjennom praktiske prosjekter. Hydro har allerede signalisert at de ikke ønsker kvoter fra prosjekter som ikke tilfredsstiller deres krav til miljømessig og sosial bærekraft, som plantasjer og store dammer med videre, blant annet som resultat av PCF-erfaringene.
Plantar-prosjektet som er et av de største prosjektene i denne porteføljen, har vært gjenstand for hard kritikk fra en rekke organisasjoner og grupper, både lokalt og internasjonalt, i lengre tid.
For det første har prosjektet blitt kritisert for å kreve karbonkreditter for såkalt "unngått avskoging" ettersom de ville ha karbonkreditter for "og unngå å la være å gjenplante et plantasjeareal" etter hogst. På bakgrunn av mottatte kommentarer er dette endret, men Plantar og PCF krever nå karbonkreditter for å flytte plantasjen til et annet landområde, som pr. i dag angivelig er savanneland. Også denne tolkningen er tvilsom i forhold til addisjonalitet og lekkasje, i tillegg til at mange er generelt skeptiske til ideen om karbonkreditt for skogplanting, og plantasjer i særdeleshet, blant annet på grunn av konsekvenser for biologisk mangfold, vannbalanse og lokalbefolknings rettigheter.
Nylig har prosjektet også mottatt sterk kritikk fra en rekke lokale grupper, etter at 53 organisasjoner og grupper sendte brev til Plantar, PCF og investorene (26. mars 2003) der man anbefalte at prosjektet trekkes som CDM-prosjekt. Plantar skrev et svarbrev til PCF, hvor de hevdet at minst én av signaturene på brevet var forfalsket. Beskyldningen har blitt gjentatt av PCF-representanter ved flere anledninger, men er beviselig usann. Plantar løy altså om brevets ekthet, og PCF gjentok påstandene.
I denne ukens Ny Tid kom det også fram at prosjektet har svært mange lite bærekraftige sider, og at heller ikke Norsk Veritas som verifiseringsorgan kan gå god for kalkuleringen av de eventuelle skog-kredittene. Veritas har heller ikke vurdert bærekraftsidene av prosjektet, men overlatt spørsmål om både miljømessig og sosial bærekraft til den brasilianske regjeringen.
Jeg mener Verdensbanken, PCF og Norges engasjement i Plantar-prosjektet, som et typisk kontroversielt "sinks-prosjekt", har allerede gitt mer enn nok verdifulle erfaringer. Norge bør signalisere til PCF at vi ikke ønsker at fondet viderefører dette plantasjeprosjektet som del av porteføljen. Jeg håper miljøvernministeren deler min oppfatning.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Spørsmålet er overført fra miljøvernministeren.

Den norske stats innskudd i PCF er på USD 10 millioner av en total kapital på USD 180 millioner. Skogprosjekters andel av den totale portefølje skal ikke overstige 10 pst.

Både Verdensbanken, uavhengige forskningsinstitusjoner og lokale frivillige organisasjoner i prosjektlandene har tilbakevist det meste av den kritikken som er reist mot Plantarprosjektets skogdel. På andre punkter er det truffet tiltak for å rette opp påviste mangler.

PCFs kontrakt med Plantar inneholder en klausul om at prosjektet jevnlig må oppnå godkjenning fra det anerkjente Forest Stewardship Council (FSC). Etter at ulike frivillige organisasjoner fremsatte klager, har prosjektet nylig gjennomgått en prosess for fornyet godkjenning. Rapporten fra dette oppdraget er i ferd med å ferdigstilles etter en redaksjonell gjennomgang. I det siste utkastet til rapport fornyes Plantars godkjenning som "well managed forests". Utkastet går også konkret inn på de forhold som har vært kritisert av ulike frivillige organisasjoner og tilbakeviser stort sett disse, punkt for punkt.

Verdensbankens ledelse sa seg nylig innstilt på å gjennomføre en ny, uavhengig evaluering av hele prosjektet dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Foreløpig avventer vi Verdensbankens eventuelle beslutning om en slik gransking. Dersom det viser seg at prosjektet utvikler seg i tvilsom retning, vil vi ta dette opp i PCF.