Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:677 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Besvart: 19.06.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Buskerud fylkeskommune synes å være urettferdig behandlet ved statens overtakelse av sykehusdriften. Det dreier seg om Drammen røntgeninstitutt, der fylkeskommunen ikke fikk kompensasjon for overskudd av driften for året før overtakelse.
Kan statsråden rette opp i dette og sørge for utbetalingen, eller synes statsråden dette er staten verdig når Buskerud fylkeskommune har oppført seg anstendig i forholdet til overtakelsen?

Begrunnelse

Som en del av sykehusreformen skulle staten overta Buskerud fylkeskommunes aksjer i DRI AS. Aksjene var eid av fylkeskommunens heleide selskap BFK Holding AS. Den formelle overdragelsen fant sted i slutten av mai 2002. Fylkeskommunen hadde garantert for et lån på 41 mill. kr som var tatt opp av BFK Holding AS for å finansiere kjøpet av DRI AS. Selve aksjekjøpet hadde en kostnad på 45,4 mill. kr.
Fylkeskommunen har vært opptatt av at DRI AS skulle drives etter vanlige forretningsmessige vilkår selv om dets formål var knyttet til å dekke fylkets behov for røntgentjenester. En stor post på inntektssiden var overføring fra fylkeskommunen for utførte røntgentjenester. Dette var regulert i en driftsavtale med lang varighet. Avtalen kunne vært endret og/eller nedjustert i henhold til retningslinjer fra Rikstrygdeverket når fylkeskommunen fikk eierskapet til instituttet i 1998, men fylkeskommunen valgte å opprettholde avtalen og heller ta ut et årlig konsernbidrag. For driftsåret 2000 ble det utbetalt 7 mill. kr i konsernbidrag. Styrets forslag for driftsåret 2001 var også 7 mill. kr. Instituttets resultat for 2001 var noe bedre enn i 2000.
Da styrets forslag skulle behandles i generalforsamlingen, var staten raskt ute for å overføre det formelle eierskapet (aksjene) til seg. Da ny generalforsamling behandlet DRIs regnskap for 2001 ble konsernbidraget satt til 0 kr. Staten ved Helsedepartementet mener i utgangspunktet at overføringen av DRI AS skal kompenseres kun ved dekking av gjelden på 41 mill. kr. Buskerud fylkeskommune har i tillegg blitt tilbudt 2 mill. kr i konsernbidrag for 2001. DRI AS er det eneste aksjeselskapet som skal overføres til staten i sykehusreformen. Overtakelsen blir dermed spesiell, bl.a. fordi den også må følge aksjelovgivningen.
Overtakelsen er basert på mange retningslinjer, og fylkeskommunen har lojalt fulgt opplegget til staten. Det siteres fra St.prp. nr. 82 (2000-2001) Kommuneproposisjonen: "Regjeringen legger i dette økonomiske opplegget til grunn at fylkeskommunene ikke foretar tilpasninger som følge av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten". Dette er referert også i et av flere brev fylkeskommunen har mottatt fra departementene om statens overtakelse av spesialisttjenesten, jf. brev av 28. november 2001 fra Kommunal- og regionaldepartementet. For DRI AS har dette betydd at fylkeskommunen ikke la opp til at konsernbidraget for 2001 skulle utbetales 31. desember 2001 for å sikre inntekten, men forutsatte at det ble utbetalt på vanlig måte våren 2002. (Tilfaller eier pr. 31. desember).
Fylkeskommunen opplever nå at staten ikke forholder seg til sin egen rettesnor om ikke å foreta tilpasninger og at det gjøres krav på inntekter som hørte til driften før de overtok. Statens handlinger bryter ikke lovverket rundt sykehusreformen, men de bryter sine egne spilleregler. Fylkeskommunen føler seg lurt.
Fylkesordføreren var i møte med departementet 14. november 2002. Der ville statsråden heller ha en diskusjon om redusert utbetaling av sitt forslag på 2 mill. kr. Fylkesordføreren møtte med mandat i fra fylkestinget om å få de 7 mill. kr i utbetaling som DRI hadde før overtakelsen fra staten.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Innledningsvis vil jeg presisere at det ikke er uenighet mellom staten og Buskerud fylkeskommune om at Drammen røntgeninstitutt AS ble overtatt av staten ved regionalt helseforetak som følge av sykehusreformen. Det rettslige grunnlaget for overtakelsen er helseforetaksloven § 52 nr. 6 første ledd. Den delen av bestemmelsen som er relevant i vår sammenheng lyder:

"Fra og med ikraftsettingen av denne loven har staten ved regionale helseforetak, rett og plikt til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet til offentlige virksomheter innen spesialisthelsetjenestene somatisk helsevern, [...] Overtakelsen skal omfatte alle rettigheter og plikter som er knyttet til virksomhetene."

Helseforetaksloven § 52 nr. 6 trådte i kraft 1. januar 2002, og de formuesposisjoner, rettigheter og plikter som er omfattet av bestemmelsen ble samtidig overført fra fylkeskommunene til staten. Dette fremgår av lovteksten ved presiseringen av at overtakelsen skjer "fra og med ikraftsetting" av loven, og er ytterligere presisert i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) (bl.a. sidene 100 og 154). Det er altså loven selv som utløste overtakelsen. Det er uttrykkelig fremhevet i forarbeidene at det ikke er behov for andre beslutninger eller disposisjoner enn ikrafttredelse av loven for at overtakelsen skal skje.

Alle de formuesposisjonene som var knyttet til spesialisthelsetjenesten ved lovens ikrafttredelse ble altså overtatt på det tidspunktet. Drammen røntgeninstitutt AS var en offentlig eid virksomhet innen spesialisthelsetjenesten og således omfattet av overtakelsen. Dette kom staten og Buskerud fylkeskommune til enighet om under drøftelsene høsten 2001.

Når en offentlig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten var organisert som et aksjeselskap overtok regionalt helseforetak fylkeskommunens aksjer. Det at en spesialisthelsetjenestevirksomhet var organisert som et aksjeselskap påvirker altså ikke spørsmålet om virksomheten skal overtas eller ikke. Selskapsorganiseringen påvirker bare hvilke rettigheter og plikter som overtas. Dette er formulert slik i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) på side 94:

"Dersom virksomhet innen spesialisthelsetjenesten er organisert som aksjeselskap som er fullt ut eid av fullt ut eid av det offentlige (en eller flere kommuner eller fylkeskommuner), foreslås det at staten trer inn i alle eierrettighetene."

Det samme er kommet til uttrykk som den generelle regel i lovens ordlyd hvor det sies at overtakelsen omfatter alle rettigheter og plikter knyttet til virksomhetene. Det er altså slik, ikke bare for aksjeselskaper, men for alle virksomheter at alle rettigheter og plikter som var knyttet til virksomhetene ble overtatt.

På denne bakgrunn er det departementets vurdering at retten til utbetalinger fra selskapet gikk over sammen med de andre eierrettighetene i selskapet 1. januar 2002. Etter departementets mening fører dette til at aksjeselskapet det her er snakk om behandles mest mulig likt med de andre virksomhetene som er overtatt. Denne løsningen er etter departementets vurdering også i samsvar med aksjelovens regler.

Buskerud fylkeskommune på sin side deler ikke dette synet. Fylkeskommunen synes å mene at retten til utbetalinger fra selskapet ikke gikk over sammen med de andre rettighetene. Det vil antagelig si at fylkeskommunen mener at man kan isolere en rettighet, nemlig retten til utbetalinger fra selskapet, og si at den ble beholdt av fylkeskommunen selv om alle de andre rettighetene og pliktene gikk over til staten ved regionalt helseforetak.

Departementet og Buskerud fylkeskommune har altså forskjellig syn på hva som er konsekvensen av at Drammen røntgeninstitutt AS ble overført til staten ved regionalt helseforetak. Man er imidlertid enige om at dette spørsmålet kan avgjøres av nemnda ved statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Det er således sannsynlig at dette spørsmålet vil bli gjenstand for nemndbehandling.

På denne bakgrunn finner jeg det ikke riktig å gå dypere inn i den rettslige argumentasjonen knyttet til denne uenigheten. Det ville lett føre til en uheldig forhåndsprosedyre av et spørsmål som trolig skal behandles av et rettsanvendelsesorgan. Jeg vil likevel gjøre oppmerksom på at det er innhentet en vurdering av om et det er lovmessig adgang til, og økonomisk forsvarlig å avgi et konsernbidrag på 7 000 000 kr for regnskapsåret 2001 fra Drammen røntgeninstitutt AS. Vurderingen er gjort av revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers. I konklusjon fra rapporten heter det:

"Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- Utdeling av konsernbidrag på NOK 7.000.000, vil gi Buskerud fylkeskommune Holding "en økonomisk fordel av selskapets virksomhet" i DRI, og det ville være i strid med vedtektenes § 6.

- Utdeling av konsernbidrag som gir Buskerud Fylkeskommune Holding en gevinst på sin investering i DRI som ikke synes å være forenelig med prinsippene for det økonomiske oppgjøret mellom staten og fylkeskommunen.

- Dersom man kobler behovet for arbeidskapital med behovet for finansiering av investeringer og behovet for å opprettholde gjeldbetjeningsevne, vil et konsernbidrag på NOK 7.000.000 ikke synes å være forenelig verken med verdianslaget på selskapets eller rammebetingelsene for en forsvarlig drift."

Jeg vil videre gjøre oppmerksom på at det ikke ble foretatt noen utbetalinger fra Drammen røntgeninstitutt AS for regnskapsåret 2001. Det vil si at heller ikke ny eier har fått utbetalinger fra selskapet basert på resultatet for 2001.