Skriftlig spørsmål fra Arne Braut (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:689 (2002-2003)
Innlevert: 18.06.2003
Sendt: 19.06.2003
Besvart: 26.06.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Arne Braut (Sp)

Spørsmål

Arne Braut (Sp): Hva vil næringsministeren gjøre for å følge opp intensjonene i St.meld. nr. 15 (1999-2000), herunder å øke den offentlige innsatsen i markedsføringa av norske reiselivsprodukter, og på hvilken måte vil opptrappingsplanen bli videreført?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 209 (1999-2000) vedtok Stortinget St.meld. nr. 15 (1999-2000) Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer. Intensjonen i meldinga var en opptrappingsplan for å markedsføre Norge som reisemål.
Kvaliteten i vår reiselivsnæring er mangfoldet. Dette stiller store krav til produktorganisering og markedsføring. Arbeidsplassene er spredt over hele landet, med en stor andel av småbedrifter.
For tiden er vi inne i en situasjon med terrorfrykt og internasjonal urolighet. Dette fører til usikkerhet og fare for permittering i næringa.
Samtidig er det investert store summer i produktutvikling og tilrettelegging. Reiselivsnæringa har et stort uutnytta potensial både når det gjelder bedre inntjeningen og øket sysselsetting. Dette må følges opp med en betydelig økt offentlig innsats i markedsføring av norske reiselivsprodukter både nasjonalt og internasjonalt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Mål og prioriteringer for det offentlige tilskuddet til Norges Turistråd (NTR) i 2004 vil være å profilere Norge som reisemål, stimulere norske reiselivsbedrifter til samarbeid om internasjonal markedsføring og bidra til kompetanseheving i næringen. Det offentlige tilskuddet til NTR for 2003 er på 115,3 mill. kr. NTR kan selv prioritere hvor mye som skal brukes på merkevarebygging av Norge i utlandet. Reiselivsnæringene selv bidrar også til finansieringen av merkevarebyggingen.

Målet for markedsføringen av Norge i utlandet er at Norge skal oppnå en rimelig andel av internasjonal turisme. NTR skal i denne forbindelse selv prioritere markeder og virkemidler der man forventer en god og langsiktig effekt hva gjelder økt turiststrøm til Norge.

Som kjent vil NTR inngå i den nye virkemiddelsinstitusjonen som er vedtatt opprettet med virkning fra 1. januar 2004, jf. St.prp. nr. 51 og Innst. S. nr. 283 (2002-2003). Innlemmelsen i den nye virkemiddelenheten vil gi et effektivitets- og forbedringspotensial innenfor overordnet strategiutvikling, strategisk ledelse, strategisk kommunikasjon og administrativ drift. Med den nye virkemiddelsinstitusjonen vil man få en bedre koordinering av arbeidet til institusjonene som inngår (Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd). Den nye enheten vil bidra til at Norge kan presenteres med en mer enhetlig profil utad. Jeg har grunn til å tro at man vil se stordriftsfordeler og synergieffekter ved å la NTR inngå i den nye institusjonen, noe som i neste omgang vil komme reiselivsnæringene til gode.

Den sterke norske kronekursen og høye rentenivået har vært et betydelig problem for norske reiselivsbedrifter. Siden statsbudsjettet for 2003 ble lagt fram er renten satt ned fire ganger med til sammen 2,0 prosentpoeng. Siden har samtidig kronekursen svekket seg betydelig i forhold til viktige valutaer. I samarbeid med partene i arbeidslivet har Regjeringen fått til et lønnsoppgjør mer på linje med utviklingen i konkurrentlandene. Dette har stor betydning for konkurransekraften og lønnsomheten til norske reiselivsbedrifter. Det er viktig at denne politikken videreføres.

De to siste årene er skatter og avgifter redusert med nesten 20 mrd. kr. For reiselivet er avviklingen av investeringsavgiften og flypassasjeravgiften, samt reduksjonen i elavgiften, særlig viktig. Jeg mener at de grep som Regjeringen har tatt bidrar til å styrke verdiskapingen og lønnsomheten i reiselivsnæringen og til å nå intensjonene i reiselivspolitikken slik de er uttrykt i St.meld. nr. 15 (1999-2000) og Innst. S. nr. 209 (1999-2000).